2017. május 9., kedd

Újra misézünk a hegyi kápolnában

Conversi ad Dominum
Véget ért a középkori eredetű  Vízkelet-hegyi kápolna barokk oltárának, és barokk freskóinak a felújítása. Az idei év fehérszombatján (Sabbato in albis) helynök urunk megáldotta a restaurált oltárt és szent áldozatot mutatott be rajta. Május hó első szombatján votív misét végeztem  a sasvári Fájdalmas Szűzanya hegyi oltáránál. Az alábbi képek ott készültek.
Elevatio SS. Corporis Christi
Még várjuk a barokk stallumok visszaérkezését, e stallumok felújításának költségeit a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan vállalta magára. Visszavárjuk továbbá a restaurált függő örökmécsest is. Reméljük, hogy mielőbb régi rítusú misét is celebrálhatok a Káptalan tagjainak szolgálatával ezen a szép és megszentelt helyen.
A kápolna egyébként keletelt, alatta 3,5 méter mélységig csonttemető van, oltárán kelet felé fordulva mondjuk a szentmisét. Oltára 1751 körül épült, portatiléjét 1753-ban báró Révay Pál esztergomi szuffragáneus szentelte fel. A restaurátori feltárás kimutatta, hogy a kápolnának téglából falazott oltára volt korábban, amely felett falra festett középkori freskók voltak, ezek töredékei is előkerültek, valamint, 2 középkori szentelési kereszt, valamint keletre és délre mutató ablakok.
Ecce, Agnus Dei!

Útmenti feszület Kosúton

Útmenti kereszt Nemeskosúton,2017-ben (Galántai Esperesség)

" Oh, ti mindnyájan, ki átmentek az úton
ide nézzetek és lássátok,
van e fájdalom mint az én fájdalmam? "
                                                JER. SIR.

Még húsvét előtt fényképeztem le a mellékelt képen látható feszületet,  Az egykori kosúti vasútállomásra tartó út mellett található. Figyelemre méltó nemcsak  nagysága, hanem a környezetben való szép elhelyezkedése miatt is. Nemkülönben a felirata miatt is, amely Jeremiás próféta siralmaiból idéz. Egy ilyen útmenti feszületen is tetten érhető tehát a liturgia, a rítus hatása. Közelegnek a keresztjáró napok is. Az idén május 22-24. között lesznek. Bízunk benne, hogy az útmenti, faluszéli feszületek nem lesznek elárvultak, mindig lesznek hívek, akik azokat gondozzák, előttük imádkoznak, s akik reá tekintenek - megváltás szent titkával találkoznak.

" Szent Keresztjét fölvevé, és a poklot megtöré. hatalomba öltöze, harmadnapra fölkele. Alleluja, Alleluja, Alleluja," (Antiphona Crucem sanctam subiit)

2017. április 13., csütörtök

Lamentáció 2017

Az idén is nagyszerda este az Officium tenebrarum  és  Jeremiás Siralmainak éneklésével léptünk be a Szent Háromnap kapujába. Íme néhány felvétel a zsolozsmáról. Áldott ünnepeket mindenkinek!


Galánta, 2017. április 12.

Galánta, 2017 április 12. 21:00

2017. március 18., szombat

Visszatekintés egy gyászhír kapcsán

Egy nyughatatlan tanítvány, egy kedves nagyika és Gyula atya
Ma délelőtt értesültünk, hogy a mennyei Atya péntek este 2017. március 17.-én magához szólította volt plébánosunk, Ft. Obonya Gyula szalézi atya  lelkét. Káptalanunkhoz tartozó családok egy-egy tagja  kötődik az elhunyt lelkiatyához, hiszen akkor voltunk tizenéves fiatalok, amikor ő szülőfalunkban működött. Gyula atyától nagyon sok jót kaptunk és tanultunk. 
Istennek odaadott szolgálatban
1. Megtanulhattuk tőle, hogy Istennek a legszebbet, legjobbat kell adni. Mindig gondosan, áhítattal, énekelve celebrált. Megadta a szent áldozatnak járó tiszteletet szépséget. Ünnepélyes és szép szentmiséket éltünk át, csodálatos húsvéti szent háromnapot, processziókat.  Támogatott bennünket a ministráns szolgálatban,  a ministránsok papi szolgálatának egyik legfontosabb területét képezték. nevelt minket a szentmise utáni hálaadásra, a csendes és személyes imádsággal eltöltött szentségimádásra.
Don Bosco lelkületével
2. Kedvességével és don boscós stílusával sok-sok alkalmat teremtett, hogy beszélgethessünk és imádkozhassunk. Vasárnap délutáni foci, amikor a harangszóra a pályán mondtuk el az Úrangyalát,  röplabdapálya a plébániaudvaron, sok-sok játék,  finomságok, Sok-sok feladattal megbízott bennünket, hogy érezzük át a felelősséget is, a munka  de a belénk vettet bizalom örömét. Felejthetetlenek a nyári táborozások is, közös zarándoklatok. Itt megtanultuk a zsolozsma imádkozását is. Elhívta mácsédra többször is az esztergomi ferences atyákat, akiknek a jelenléte szintén jó hatással volt ránk fiatalokra.
Igényességel a hitben
3. Sokszor imádkoztunk vele rózsafüzért séta közben, vagy a Máriabarlangnál, ezek az imák, kiadós beszélgetésben végződtek. Ěrdekesek voltak a kicsoportban tartott katekézisek, mindig egy-egy feladattal végződtek. Sok jó és hasznos olvasmányt adott nekünk. Intellektuális igényességre nevelt bennünket. Ő maga is állandóan olvasott, gondolkodott, elmélkedett, írt.
Gyóntatás és lelkivezetés szolgálatával
4. Bíztunk benne, mint gyóntatónkban, lelkiatyánkban. Igényessége és fegyelme mellett is, nagyszerűen tudott bátorítani és közvetíteni az isteni irgalmat.
Gyengeségekkel és nehézségekkel küzködve
5. Így utólag tekintve a plébánosi tapasztalatlanságából, vagy saját nehéz természetéből, vagy egy-egy sajátos gondolkodásából  adódó feszültségek is, amelyeket egy-egy döntése okozott hasznos tapasztalatul szolgálnak bizonyos hibák kiküszöbölésére. Még a legjobbaknak is vannak árnyoldalaik. Oly nehéz ezt elfogadni és saját magunk életében is megélni. Mégis egy kihívás, hogy  alakuljunk és növekedjünk és érlelődjünk. Nyilván némely dolgot talán éppen ezért mi később más módon, más stílusban akartunk tenni. A növendékek, egy kicsit, vagy talán nagyon is önálló útra térnek. S számára nem lehetett könnyű elfogadni ezt, mégis megküzdött az elfogadás nehéz csatájával.

6. Gyula atya tudott megszólítani, munkatárssá tenni. Különösen meg tudta látni egyes jámbor hívek lelkében az őszinteséget, a mély hitet. Nagyon nagyra becsülte nagymamámat. Meglátta benne az Istennek odaajándékozott szívet, életet. Értékelni tudta azt a nagy áldozatkészséget és szeretet, amelyben benne van. 
Zoboralja dillemáit és sorsát tükrözve
7. Gyula atya sorsa, élete, identitása nagyon sokat elárul a Zoboralja népének sorsáról, sorsa alakulásáról.  Tükrözi annak  nehézségeitt, dillemáit, gyengeségét és kudarcait,  de ragyogja értékeit  is. 
Visszatérés idősödve és betegen de lelkesen
8. Gyula atya élete utolsó szakaszában ismét közelségünkbe került. Immár felnőtt egykori fiataljai közelébe. Láthatta, hányadán állunk a hittel, élettel, hivatással.  Két évet Nemeskajalon volt kisegítő lelkész. Ez időben naponta volt szentmise  a nemeskajali templomban. Minden szentmise előtt a hívek rendelkezésére állt a gyóntatószékben. Teljes odaadással a lehető legszebben óhajtotta ünnepelni a szentmiseáldozatot. Minden lehetőséget igyekezett kihasználni, hogy a hívek lelki életét elmélyítse. Bevezette az elsőcsütörtöknapi szentégimádást és megalapította a Szentségimádó társulatot. Jó és gondos intézőként igyekezett a plébániaudvar rendbetételére és gondozására a hívek segítségével. Igényes volt, ami a szentségek kiszolgáltatását illeti. Elszomorította, hogyha valaki hit nélkül, formálisan, felkészülés igénye nélkül akart szentségekhez járulni. Igyekezett a falu szociálisan elmaradt  lakosaihoz is utat találni, őket a  munka és rend szeretetére s a hit nevelő erejére rávezetni.
Élénken követte a világegyház és a helyi egyház eseményeit,  szívében hordozva az Egyház gondjait, nehézségeit. Örült, ha meglátogatták, örült ha igényt tartottak lelki szolgálatára. Olvasott, elmélkedett írt, gondosan készülve a katekézisekre, prédikációkra. Az Isten szava, a zsolozsma és a rózsafüzér szeretete átjárta mindennapjait. Kedves gondolatait, énekeit megosztotta másokkal.Jelenléte és szolgálata áldás volt kicsi egyházközségünk részére.
Köszönjük Istennek életét és szolgálatát. Nyugodjék békében.

Ezt az őszi díszbe öltözött fát ő fényképeztette le, lelke érzékeny volt a szépségre2017. január 3., kedd

Új esztendőben, új szívekkel

"In cordis jubilo - Christum natum adoremus cum novo cantico!"
Galánta, 2017.január 1. 07:37

2016. december 5., hétfő

Könyvszemle: Breviarium Strigoniense - adventi kötetKéptalálat a következőre: „Breviarium Strigoniense proprium de tempore adventus” 
Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Adventus (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/A),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 154 oldal, ISBN 978-963-446-758-8

Az idei adventben kézbe vehettük a Monumenta Ritualia Hungarica / Series Practica sorozat következő kötetét, amely Nényei Sára, Csonka Szabina Babett és Földváry Miklós István és további közreműködők (Szolíva Gábriel OFM, Szőnyi Éva Júlia és Varga Benjámin) munkájának gyümölcse. Az Esztergomi Zsoltárkönyv (Psalterium Strigoniense) három kötete után immár az esztergomi zsolozsma  adventi propriuma, saját anyaga is rendelkezésre áll. Ezt a saját anyagot eddig az Adventi diurnále (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Szent Ágoston Liturgikus megújulási Mozgalom,Budapest  1991)  segítségével lehetett megismerni magyar nyelvű adaptációjában. Ez az adaptáció elég hűségesen adta tovább az adventi szövegeket és  főként az antifónák dallamait. Most az eredeti  latin szöveggel  találkozhat  a modern érdeklődő és imádkozó ember de nemcsak a diurnále, hanem a nocturnále anyagával is.  Végre teljességében és hozzáférhetően követhető a római-esztergomi zsolozsma adventi szakasza. Természetesen a kötet használata gyakorlottságot feltételez a zsolozsmát illetően. A hiányzó gyakorlottság azonban utánajárással és tanulással, főként állandó  imádsággal megszerezhető.

A kötet jelentősége a magyarországi és egyetemes liturgiatörténet megismerése szempontjából vitathatatlan. A római zsolozsma fejlődése csúcsszakaszából egy egyetemes és egyszerrre regionális rítus zsolozsmateljessége tárul fokozatosan elénk saját  dallamvilágával. A ma érvényben lévő zsolozsmáskönyvek (Liturgia Horarum I-IV, Breviarium Romanum 1962, a különböző monasztikus  hagyományok zsolozsmáskönyvei) szűkebb-tágabb térségben használatosak és megismerhetők, nemcsak könyvekből, hanem az interneten élőben követhető zsolozsmaimaórák és applikációk segítségével is.   Az esztergomi zsolozsma adventi kötetéből papíron megismerhető a rítus imaanyaga és imanyelve, s akár életre is kelthető az egyéni és közösségi imádságban is.

 Szövegében, anyagában, dallamaiban teljesen méltón és alkalmasan jeleníti meg ez a kiadvány a római rítus hagyományos adventi  zsolozsmáját,  annak eredetibb és teljesebb változatát képviseli történelmi meghatározottságában és alakjában. Ezért nem kérhetjük rajta számon az újabb breviáriumreformok rövidítéseit, változtatásait,  újonnan bevezetett elemeit és anyagát. Az esztergomi zsolozsma nagy kincse az eredeti zsoltárrend és a gregorián hazai változata. Tény, hogy jelentős időt és energiát kell fordítani a zsolozsma ezen formájának elsajátítására és  rendszeres imádkozására. Az idő rendszeres odaajándékozása nélkül nem praktizálható. Ezért valószínűleg nem lesz túl sok gyakorlója, rajongója inkább lehet, azok köréből is, akik életkörülményeik és helyzetük miatt a zsolozsma egyéb formáit imádkozzák egyébként kötelesen, szívesen, örömmel, küzködve, harcolva, odaadással.  Józsa Attila

2016. november 25., péntek

Sajtószemle: Írások, vélemények a római rítusú mise rendkívüli formájáról Szlovákiában 1.Sajtószemle:  Írások, vélemények a római rítusú mise rendkívüli formájáról Szlovákiában 1.

   Egy szlovákiai hetilap 2016. júliusi száma jelentetett  meg  írást szlovák nyelven a régi rítusú mise  országunkban való helyzetéről. Az írás címe fordításban: Trident Szlovákiában.  A szerző a hetilap médiaiskolájának abszolvense. (Jakub Lipták: Trident na Slovensku, Týždeň, 28. 07.2016)

   A cikket higgadt, elfogultság nélküli, külső szemlélő által írt tényfeltáró jellegű írásnak gondolom. A cikkből nem sugárzik sem elfogultság, sem gyűlölet, sem egekig magasztaló hangnem. Az újságírót egyszerűen érdekli egy  nagyon szűk területre korlátozott jelenség, amelyet azonban  mégis észlel, hogy Szlovákiában is néhány templomban megjelent a római rítus rendkívüli formájának ünneplése.
   Hogy utánajárjon mi is az a „tridenti mise“ megkérdez egy főiskolai tanárt – egy jezsuita hátterű értelmiségi katolikus közösség feltételezhetően laikus tagját. Megszólít egy szlovák  teológiai tanárt, esperes-plébánost, papot, aki  a régi rítusú szentmisét celebrálja, s megkérdezi az ő tapasztalatait.  Nem marad el egy régi rítusú misét szívesen látogató fiatal jogász megkérdezése sem.  A végén egy keresztény filozófus véleményét kéri ki.  A misét celebráló pap tanúságot tesz arról, hogy számára mily kincset jelent a régi rítusú szentmise, s mit szeret benne, ugyanakkor az is kiderül, hogy  nincs benne elfogultság,  maga is celebrálja a megújított formát is. Elmondja,  hogy sok mélyen vallásos embert ismer, aki a megújított szertartású  misét látogatja, s akik  talán kicsit kizárva éreznék magukat a latin régi rítusú szentmisén.  A régi rítust látogató hívő  saját élettörténetébe avatja be az olvasót, hogyan ismerte meg a régi rítusú misét éppen a svédországi Lundban a luteránus kereszténység egyik fellegvárában.  A keresztény filozófus elismeri a szentmise mindkét formájának jogosultságát, az ő látásmódjában lényegében egyenrangra helyezi a kétféle szertartásrendet.  Úgy érzi, hogy néha mintha feltűnési vágy vezetné a régi rítus híveit. Azt is látja, hogy vannak, aki a római rítus egyik vagy másik formájához felülről lekezelő módon viszonyulnak, a Katolikus Egyház álláspontja viszont egyértelmű: két egyenrangú formáról van szó – szögezi le a keresztény filozófus.
   Ezt a cikket egy becsületes típusú újságírói magatartás jellemzi. Több objektív információt tartalmaz és az érintettek véleményét is  hitelesen mutatja be.  A terminológiai bizonytalanság egy kicsit tipikus jelenség ebben a témában, de a szerző  törekszik a helyes szóhazsnálatra.   A cikk szerzője nem foglal állást, inkább a kíváncsiság és a felfedezés vágya vezérli, érdeklődő nyitottság jellemzi.  A megszólítottak közül ketten egyértelműen a régi rítus kedvelői, a másik két szakember véleménye  az objektivitás szintjén mozog.  Alapjában véve hasznos írásról van szó. JA