2018. február 20., kedd

Egy hiánypótló és praktikus kötetGradulae Strigoniense


Egy hiánypótló, praktikus kötet: Graduale Strigoniense 

Gyakorlatias kiadvány
Egy gyakorlatias, könnyen áttekinthető, felhasználóbarát kötetben jelent meg a középkori esztergomi liturgikus úzus graduáléja, amelyből hozzáférhetők a szentmise latin nyelvű tételei az egész egyházi év, a temporále és szanktorále idejére.  (Korábban egyes kisebb kiadványokból, vagy a Bakócz-graduále átírásából volt énekelhető esztergomi gregorián)

A római-esztergom-i hagyomány alapján
Írásunknak, közlésünknek nem célja a kiadás alapelveinek ismertetése, ez egyébként is angol nyelven megtalálható  kötetben. Egyszerűen csak ÖRVENDÜNK, hogy hozzáférhető a teljes esztergomi graduále-anyag, s nem vagyunk többé kénytelenek a latin graduálét illetően csak nyugati kiadásokra szorítkozni. Nyilván a latin miseénekeket rendszeresen használó templomok száma  csekély a magyar nyelvterületen, de nyilván jelenleg egész Európában is. A latin nyelv és a gregorián ének zsinati dokumentumokban található szép dícséretei alig voltak hatásosak a széles gyakorlatot illetően. A népnyelvű gyakorlat is alig veszi figyelembe a liturgikus tételeket, általában helyettesítő tételek szólalnak meg, sok helyütt pedig az „énekeljetek amit akartok“ jelszó érvényesül.

Autentikus liturgiát, hiteles éneket, magyaros hagyományt
A Graduale Strigoninese világos tartalmat, egy hagyományos és nagyszerű éneknyelvet, egy jellemző liturgikus nyelvet jelentett egykor és kínál ma is. Megtanulása rendszeres gyakorlatot, állandó éneklést, szkólaéletet feltételez. Így tanulható, tartható életben. Világos referenciát is jelentenek szövegei a népnyelvű liturgia számára. Szerencsére magyar nyelven van lehetőség a graduale-tételek magyar nyelvű és egyszerű gregorián dallamokon való éneklésére is (Éneklő Egyház, Graduale hungaricum)

Köszönet
Az értékes munkáért köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek fáradságos munkája nyomán megszületett: Szaszovszky Ágnes-átírás, Földváry Miklós István- kiadás, kommentár, és utószó. A kiadásban segédkeztek: Déri Balázs, Tóth Márta, Alácsi János Ervin, Enyedi Mózes

Graduale Strigoniense, Proprium de Tempore et de Sanctis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica V/a),  Argumentum,  ELTE- BTK, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék, Budapest 2017, 628 oldal, ISBN:978-963-446-0

2018. február 17., szombat

Folytatódott 2017-ben is a középkori esztergomi zsolozsma kiadása"Fáradságos munka édes gyümölcsei": MRH kiadványok 2018 februárjában 

A 2017-es évben tovább bővült a középkori Magyarország liturgikus emlékeit Déri Balázs szerkesztésében kiadó  Monumenta Ritualia Hungarica  sorozat/ Series Practica - gyakorlati kiadványainak sora.

Megjelentek az esztergomi zsolozsma-proprium vízkereszt utáni, nagyböjti és a szenvedés idejének anyagát magában foglaló kötetei. Összesen tehát 5 kötet áll eddig rendelkezésre.

A következő szakemberek dolgoztak a kiadáson: Nényei Sára, Csonka Szabina Babett és Földváry Miklós István, Szolíva Gábriel OFM, Szőnyi Éva Júlia, Varga Benjámin, Mezey János, Déri Balázs.

Nem egyszerű vállalkozás ez: átírás, szöveggondozás, kottagrafika, szerkesztés és lektorálás, a zenei anyag gondozása, közreműködés, kötetenként 5-6 ember munkáját figyelmét igényli.

A szakembereknek közösségünk nevében ezúton is köszönetünket és hálánkat fejezzük ki, a fáradságos munka oly édes gyümölcséért.

Feltáruló kincs- az esztergomi zsolozsma
Végre teljességében és hozzáférhetően követhető lesz a római-esztergomi zsolozsma a teljes egyházi éven át.

Gyakorlottságot szerezni
Természetesen a kötet használata gyakorlottságot feltételez a zsolozsmát illetően. A hiányzó gyakorlottság azonban utánajárással és tanulással, főként állandó  imádsággal megszerezhető.

A kötetek jelentősége:

A kötetek jelentősége a magyarországi és egyetemes liturgiatörténet megismerése szempontjából vitathatatlan.  A római zsolozsma fejlődése csúcsszakaszából egy egyetemes és egyszerre regionális rítus zsolozsmateljessége tárul fokozatosan elénk saját  dallamvilágával. Az esztergomi zsolozsma köteteiből papíron megismerhető a rítus imaanyaga és imanyelve, s akár életre is kelthető az egyéni és közösségi imádságban is.

Az esztergomi zsolozsma nagy kincse az eredeti római  zsoltárrend és a gregorián hazai változata.

A dícséret áldozata - időnk odaajándékozása
 
szerzetesi kórus - a zsolozsma éneklésének helye a templom közepén a vyšší brod-i cisztercita templomban

Tény, hogy jelentős időt és energiát kell fordítani a zsolozsma ezen formájának elsajátítására és  rendszeres imádkozására. Az idő rendszeres odaajándékozása nélkül nem praktizálható. Ezért valószínűleg nem lesz túl sok gyakorlója, rajongója inkább lehet, azok köréből is, akik életkörülményeik és helyzetük miatt a zsolozsma egyéb formáit imádkozzák egyébként kötelesen, szívesen, örömmel, küzködve, harcolva, odaadással.  Józsa Attila, ógyallai plébános
 
Gyertyatartó a Lamentációkhoz - az ötödik kötet tartalmazza az Officium tenebrarum változó anyagát
Íme, az eddigi kiadványok jegyzéke:

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Adventus (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/A),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 154 oldal, ISBN 978-963-446-758-8

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Nativitatis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/b),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 187 oldal, ISBN 978-963-446-785-4

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore post Epiphaniam (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/c),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 191 oldal, ISBN 978-963-446-786-1

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Quadragesiamae (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/d),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 178 oldal, ISBN 978-963-446-787-8

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Passionis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/e),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 174 oldal, ISBN 978-963-446-790-8

2018. február 16., péntek

Tájak, korok, hagyományok - Konferencián jártunk

A liturgiatörténeti kutatások gyümölcsei 


Tájak, korok, hagyományok – a Liturgiatörténeti Kutatócsoport  kutatási beszámolója 2013-2017

2018. február 9-én Budapesten került sor az ELTE Btk Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának konferenciájára - kutatási beszámolójára,  az elmúlt öt munkájáról, eredményeiről.
Az előadások:
A konferencia résztvevői kilenc előadást hallgattak meg. A délelőtti ülésszakon Déri Balázs professzor a liturgikus kutatások interdiszciplináris összefüggéseiről szóló bevezetője után Földváry Miklós István docens bemutatta az intézmény  liturgikus adatbázisa, az Usuarium jelentőségét. Horvát Balázs a miseorációk kutatásának tanulságairól, Sabo Katalin a Dániel-kantikum liturgikus használatának tipológiájáról, Varga Benjámin pedig Mossóczy Zakariás XVI. századi népnyelvű rituále-kísérletéről adott elő. A délutáni ülésszak vendégelőadással kezdődött Kovács Andrea a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja képviseletében a magyarországi Alleluja-sorozatok és külföldi párhuzamaik témáját elemezte. Majd ismét a Liturgiatörténeti Kutatócsoport tagjai számoltak be kutatásaikból vett témával: Szaszovszky Ágnes a Pontifikálék és rituálék tartalomindexelésének tanulságairól, Stamler Ábel az apátbenedikálás szertartásáról, Horváth Ágnes a  matutinum-áldásokról  Paulus Frigyes a kalendáriumkutatás problematikájáról. A konferencia énekes vecsernyével zárult a belvárosi Szent Mihály templomban. Felvidékről ketten vettünk részt papok a konferencián Schranko László atya és magam, e sorok szerzője.
Az Elte Btkn végzett kutatómunkának több fontos gyümölcse is van:

1.Az egyik hogy létrejött egy digitális gyűjtemény, amely az európai liturgikus forrásanyagot tartalmazza. Ennek alapján kiépült az Usuarium, amelynek segítségével könnyen kereshető a digitális forrásanyag tartalma.

2.Fontos eredmény, hogy  új generáció is jelentkezik a liturgiatörténeti kutatások számára.

3.Nem kevésbé fontos gyümölcsöt jelentenek a megjelent publikációk (ELTE BTK, Görög-latin tanszéke, valamint a Vallástudományi Központ LtKutatócsoport neve alatt):
Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) keretében megjelent a Missale Strigoniense 1484, az Ordinarius Strigoniensis és a Psalterium Strigoniense (1-3).
Műhelytanulmányok sorozatban eddig négy kötet látott napvilágot. (Földváry Miklós István: Az Esztergomi Benedikcionále,  Varga Benjámin: Obsequiale Strigoniense,  Hanula Gergely: Anyaszentnyelvünk, FöldváryMiklós István: Egy úzus születése.
Az MRH Series practia – gyakorlati kiadványok keretében, mint editio ad experimentum füzetekben jelennek meg az esztergomi zsolozsma  időszakonként változó tételei: az adventi, karácsonyi, vízkereszt utáni, böjti és a szenvedés idejének officiuma jelentek meg eddig, valamint a Gradulae Strigoniense – az esztergomi graduále a mise változó tételeinek gyűjteménye a temporále és szanktorále idejére.

4. Elmondható, hogy az esztergomi liturgikus úzus feltárása ismét előrehaladt nemzeti és keresztény katolikus kultúránknak ez a kincse egyre inkább feltárul, s hozzájárulhat a hiteles vallásosság és liturgia műveléséhez megéléséhez.

Végezetül megköszönjük a szervezőknek az értékes konferenciát, a találkozást, a felüdítő szellemi légkört, s hogy értékes kiadványokkal felvértezve érkezhettünk haza, s további gyümölcsöző munkálkodást kívánunk.  
                                                                      Józsa Attila plébános, Ógyalla

2017. szeptember 16., szombat

Tíz éve lépett érvénybe a Summorum pontificum apostoli levél

Introibo ad altare Dei, 2017.IX.10
2007. szeptember 14.-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén lépett érvénybe az a pápai jogi dokumentum (Summorum Pontificum), amely újraszabályozta a római rítus hagyományos formája ünneplésének lehetőségeit.  Az évforduló közeledtével a szentantali kegytemplomban missa cantata ünneplésével  adtunk hálát a Gondviselő Istennek 2017. szeptember 10.-én. A mellékelt képek itt készültek. 
Elevatio

Hálával a Gondviselő Isten iránt
A 10. évfordulón hálával köszönöm a Gondviselő Istennek, hogy a Szentatya által megengedte, hogy a keresztény katolikus hitünknek ez a kincse ne menjen feledésbe, hanem továbbra is a megváltás gyümölcseiben  részesítse, kegyelemben gazdagítsa, építse az Egyházat, s az Egyház általa méltó módon kifejezhesse imádását, hódolatát, szeretetét a Szentháromság egy Isten iránt. 
Gyerekkortól magamban hordoztam a vágyat az ősi rítusunk megismerésére. Akkor csak azt tudtam belőle, amit a mácsédi hívektől hallottam, hogy ez régebben így volt, úgy volt, amúgy volt. A sekrestyében napirenden találkoztam azokkal a könyvekkel, amelyek az ősi rítushoz tartoztak, csak immár használaton kívül voltak.
Deo gratias!
Egyszerűen érdekelt az, hogy hogyan is ünnepeltek az előttünk élők. A megújított, egyszerűsített szertartás realitás volt a számomra, a mindennapok realitása, s ma is az, de éreztem, hogy a  korábbi gyakorlat ismerete megbecsülése nélkül gyökértelenné válunk. Az elmúlt tíz év különleges ajándéka volt számomra a régi rítussal való testközeli találkozás. A celebrációk közül két helyszín különösen is kedves volt számomra, a pesti Egyetemi Templom főoltáránál és a a nagyszombati Szent Miklós Bazilika főoltáránál énekelt szentmisék. De felejthetetlenek a galántai templom oltáránál végzett hajnali szentmisék, és az itt ünnepelt néhány kivételes ünnepi alkalom is. Egyetemi oktatóként integráltam előadásaimba a régi rítusra vonatkozó ismereteket, tapasztalatokat is. Hála Istennek, inkább több pozitív visszhanggal találkoztam a hallgatók részéről, mint elutasítással. Sok tanúságtétellel találkoztam, amelyek a hívek részéről megerősítették a régi rítus fenntartásának gyümölcsöző voltát. Természetesen találkoztam a régi rítussal kapcsolatos problémakörrel is. Egyrészt vannak akik agyonhallgatják a témát, mások álságosan-ellenségesen viszonyulnak hozzá, mások pedig számomra egészséges határokat túllépve instrumentalizálják saját egyéb nézeteik számára.  Én teljes szívvel XVI. Benedek pápa intencióihoz igazodtam ebben a kérdésben. Ezt tartottam  bölcsnek, megfelelőnek, katolikusnak. 
Végezetül kívánok a régi rítusnak békés és biztos helyet az Egyház életében még sok számos éven át. Attila plébános.
2017. május 9., kedd

Újra misézünk a hegyi kápolnában

Conversi ad Dominum
Véget ért a középkori eredetű  Vízkelet-hegyi kápolna barokk oltárának, és barokk freskóinak a felújítása. Az idei év fehérszombatján (Sabbato in albis) helynök urunk megáldotta a restaurált oltárt és szent áldozatot mutatott be rajta. Május hó első szombatján votív misét végeztem  a sasvári Fájdalmas Szűzanya hegyi oltáránál. Az alábbi képek ott készültek.
Elevatio SS. Corporis Christi
Még várjuk a barokk stallumok visszaérkezését, e stallumok felújításának költségeit a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan vállalta magára. Visszavárjuk továbbá a restaurált függő örökmécsest is. Reméljük, hogy mielőbb régi rítusú misét is celebrálhatok a Káptalan tagjainak szolgálatával ezen a szép és megszentelt helyen.
A kápolna egyébként keletelt, alatta 3,5 méter mélységig csonttemető van, oltárán kelet felé fordulva mondjuk a szentmisét. Oltára 1751 körül épült, portatiléjét 1753-ban báró Révay Pál esztergomi szuffragáneus szentelte fel. A restaurátori feltárás kimutatta, hogy a kápolnának téglából falazott oltára volt korábban, amely felett falra festett középkori freskók voltak, ezek töredékei is előkerültek, valamint, 2 középkori szentelési kereszt, valamint keletre és délre mutató ablakok.
Ecce, Agnus Dei!

Útmenti feszület Kosúton

Útmenti kereszt Nemeskosúton,2017-ben (Galántai Esperesség)

" Oh, ti mindnyájan, ki átmentek az úton
ide nézzetek és lássátok,
van e fájdalom mint az én fájdalmam? "
                                                JER. SIR.

Még húsvét előtt fényképeztem le a mellékelt képen látható feszületet,  Az egykori kosúti vasútállomásra tartó út mellett található. Figyelemre méltó nemcsak  nagysága, hanem a környezetben való szép elhelyezkedése miatt is. Nemkülönben a felirata miatt is, amely Jeremiás próféta siralmaiból idéz. Egy ilyen útmenti feszületen is tetten érhető tehát a liturgia, a rítus hatása. Közelegnek a keresztjáró napok is. Az idén május 22-24. között lesznek. Bízunk benne, hogy az útmenti, faluszéli feszületek nem lesznek elárvultak, mindig lesznek hívek, akik azokat gondozzák, előttük imádkoznak, s akik reá tekintenek - megváltás szent titkával találkoznak.

" Szent Keresztjét fölvevé, és a poklot megtöré. hatalomba öltöze, harmadnapra fölkele. Alleluja, Alleluja, Alleluja," (Antiphona Crucem sanctam subiit)

2017. április 13., csütörtök

Lamentáció 2017

Az idén is nagyszerda este az Officium tenebrarum  és  Jeremiás Siralmainak éneklésével léptünk be a Szent Háromnap kapujába. Íme néhány felvétel a zsolozsmáról. Áldott ünnepeket mindenkinek!


Galánta, 2017. április 12.

Galánta, 2017 április 12. 21:00