2019. október 30., szerda

Evangéliumi szakaszok könyve szlovákul

Evangéliumi szakaszok könyve
A húsvéti vigília evangéliumi szakasza

2019. április 11., csütörtök

Húsvét közeleg,,,,

Megérkezett a viaszból készült húsvéti gyertya.
A fotó az ógyallai plébánián készült 2019 április 9.-én


2019. március 22., péntek

Egy régi főoltár restaurálás előtt, 2019 böjtelő idején

Ógyalla templomának főoltára restaurálás előtt


2018. október 11., csütörtök

Új és régi

Szent Biblia, Káldi György fordítása, reprint kiadás 2014
2018. október 8-án   egy szép és értékes reprint kiadást vásároltam,  Káldi György forditásában a  Szent Biblia 1626. évi bécsi kiadásának reprintjét.   A Reprint  még 2014-ben jelent meg Magyarországon.

Könyvtáramban és személyes használatomban több újfordítású Szentírás is van, ahogyan ez ma jellemző.  A fordításoknak ez a bősége és kavalkádja természetesen egyszerre gazdagító,  de zavaró  is tud lenni.  Természetesen a Káldi-biblia  20. század első felében kiadott enyhén modernizált változata is megvan könyvtáramban, itt azonban zavarónak érzem a  Szentírás három kötetben való megjelentetését.

Ez a szövegváltozat közel áll hozzám, mert szülőfalumban ennek szövege szerint hallotuk a virágvasárnapi és nagypénteki Passiót.

Vágyódtam már, hogy legyen kezemben egy klasszikus, régies, hosszú időn használatban lévő és katolikus fordítás, annak ellenére is, hogy számolnom kell a szöveg régiességével, sajátos korabeli nyelvhasználatával.
Szent Biblia, Káldi György fordítása - reprint kiadás 2014

A bibliafordítások kérdése, problematikája természetesen a liturgiában használatos magyar nyelvű fordítások tekintetében is gondolatokat generál bennem.

Bízom benne, hogy a Káldi Szent Biblia reprintjével életem végéig szolgáló forrást nyertem, s kíváncsian várom  használatának, olvasásának gyümölcseit  személyes életem és papi szolgálatom részére.   Attila plébános
2018. június 13., szerda

Schneider Trnavský és Kodály találkozása a Szent Miklós bazilikában 2018-ban

A Szent Miklós bazilika kórusa és orgonája Nagyszombatban
2018. június 10-én este a nagyszombati Szent Miklós bazilikában két zenei alkotás hangzott fel. Modern, XX. századi alkotásokról van szó,  a szentmiseáldozat bemutatásának hagyományos formájára szánt alkotásokról, amelyek új alkotásként is méltók a szent liturgiához.  Ráadásul két egykori diák, a Nagyszombati Érseki Gimnázium egykori  két növendéke és osztálytárs alkotásairól van szó. Felhangzott:

Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958): Missa in honorem sanctissimi Cordis Jesu (1949)

Kodály Zoltán: (1882-1967) Missa brevis / in tempore belli (1944/45)

A  Miešaný spevácky zbor - Tirnavia  - vegyeskar,  a Trnavský Komorný orchester  Bubnó Tamás karnagy  (Budapest) vezényletével adta elő a zeneműveket. A hangversenyt  Nagyszombat város, a Szlovákiai Bach Társaság, és a Fond na podporu umenia alap  szervezték. Fővédnöke Mons Orosch János érsek úr volt. 

A hangverseny alatt könnyen  el tudtam helyezni az alkotáskoat a régi rítusú szentmise keretében. Igazából ide tartoznak, erre születtek, itt van az igazi Sitz im Leben-jük. Rácsodálkoztam, hogy a korabeli emberek számára mennyire természetes volt az adott rítus, s ennek alázatos szolgálatában alkottak modernen és igényesen, de úgy hogy a zenei alapnyelvet a gregoriánt is ismerték és művelték.
Mater Tyrnaviensis - a Szent Miklós bazilika kincse

Ez a hangverseny nagyon tanulságos volt a szlovák-magyat együttélés és kapcsolatok szempontjából is. A karnagy  (Bubnó Tamás) és a szoprán énekese (Gulyás Hilda) személyében magyar közreműködők is voltak, miközben  a szervezők és közreműködők s a közönség javarésze szlovák volt. A zeneszerzők is életük végéig tartották a kapcsolatot, megbecsülték egymást. Mindezen élméyn és gondolat Nagyszombatban ért el, egy csendes nyári vasárnap este. Mennyire normális és természetes. Bízunk benne, hogy a két nemzet esetében is eljött a kölcsönös megbecsülés, kulturális értékek kölcsönös cseréjének és a keresztény gyökerek alapján való gondolkodásnak és építkezésnek az ideje.  Köszönet a szép hangversenyért.  Attila plébános2018. március 12., hétfő

Újrakezdés Laetare vasárnapján

Bagota, Szent Anna templom, Szentmisére készenlétben
Áldozás utáni könyörgés, Bagota 2018.III.10
2018. március 10.-én Laetare vasárnap első vecsernyéjének idején találkoztunk lelki megújulásra az ógyallai plébániához tartozó Bagota filiálison. A lelki megújulás kezdetén alkalmat adtunk a  nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Majd elénekeltük Nagyböjt 4. vasárnapjának vecsernyéjét, s a Szent Anna templom főoltáránál szentmisét ünnepeltünk. A Jeremiás Siralmairól szóló előadással, valamint szeretetvendégséggel, és testvéri beszélgetéssel folytatódott  ez a találkozás.
Bagota, Szent Anna templom, 2018.III.10

Az idei Laetare-vasárnap tehát egyfajta újrakezdést jelent a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan tagjai számára. Nyolc hónap szünet után újra lesznek alkalmak, ahol közösen is zsolozsmázhatunk, s ünnepelhetjük a szentmisét annak régi rítusa szerint. Nyilván a nagyobb távolságok miatt előfordul
majd, hogy nem tudunk mindig minden találkozni, s a találkozási pontok is többfelé lesznek, a tágabb Duna-mente különböző helyein.  Ugyanakkor ez mások számára könnyebbé és hozzáférhetővé teheti  a bekapcsolódást, akik számára Mátyusföld távol volt. A legközelebbi alkalom Fehérvasárnap délutánjára van tervezve az ógyallai Szent László templomba.

2018. március 1., csütörtök

Klasszikus rítusú szentmisék a magyarok lakta régiónkban

A bagotai Szent Anna templom főoltára

Klasszikus rítusú szentmisék  a magyarok lakta régiónkban

Értesítjük, mindazokat, akik kedvelik és nagyra becsülik a klasszikus római rítust, hogy újra lesz rendszeres  lehetőség a tágabb Dunamenti régió keretében részt venni rajta legalább havi egy alkalommal, latin és magyar énekek kíséretében. Több plébánia segítségével és közreműködésével is számolunk a havi szentmisék megtartásában, elsősorban jelenlegi plébániám biztosít otthont neki.

2018. március 10-én szombaton  16:30 kezdettel Bagotán, a Szent Anna templom oltáránál mutatjuk be Laetare vasárnap (Nagyböjt 4. vasárnapjának) szentmiséjét. Előtte Nagyböjti vecsernyét énekelünk 16:00 órai kezdettel. Előtte gyónási lehetőség is lesz.

(Bagota, az  ógyallai plébánia filiálisa. Műemlék temploma az Ordódy család emlékét és  sírjait őrzi.)

Laetare vasárnap tételei: 

INTROITUS – Laetare Jerusalem (GrH 105.)k

Vígadozzál Jeruzsálem! - Gyűljetek egybe - kik szeretitek őt, -vígaszának tejével, hogy beteljetek    Vígadtam, mikor azt mondották nékem: * fölmegyünk az Úr házába! Itt állnak immár lábaink, * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem! ANT Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek.  Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. ANT

 MISEKÖNYÖRGÉS
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Oremus - Könyörögjünk! Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy mi,akiket tetteink miatt méltán ér a büntetés, vigasztaló kegyelmed által enyhülést nyerjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által.

SZENTLECKE: - ülünk Gal 4,22-31 (Káldi György fordítása)

Atyámfiai! Mert írva vagyon, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, másik a szabadtól. De ki a szolgálótól volt, test szerint született, ki pedig a szabadtól, az igéret folytán. Melyek példaképen mondattak; mert ezek a két szövetség;  egyik ugyan Sína hegyén adatott; mely szolgálatra szült, s ez az Ágár; mert Sína hegye Arábiában vagyon, mely hasonlít a mostani Jerusalemhez, és szolgál fiaival együtt. Ama fenső Jerusalem pedig szabad, mely a mi anyánk. Mert irva vagyon: Vígadj, magtalan! ki nem szülsz; örvendezz és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyott fia, mint azé, kinek férje vagyon. Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint az igéret fiai vagyunk; hanem valamint akkor, az, ki test szerint született vala, üldözé azt, ki lélek szerint:  úgy most is.   Azonban mit mond az írás? Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem leszen örökös a szabadnak fiával. Mit tehát, atyámfiai! nem vagyunk szolgáló fiai, hanem a szabadé, * mely szabadságra Krisztus szabadított fel minket.  Deo gratias!

GRADUALE – Szentlecke utáni válaszos zsoltár – GRH 106.

Vígadtam, mikor azt mondották nékem: * „Fölmegyünk az Úr házába!” Itt állnak immár lábaink * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem! „Fölmegyünk az Úr házába!”A te erős falaid közt + honoljon békesség, * és magas tornyaidban legyen mindig bőség! „Fölmegyünk az Úr házába!”  Vígadtam, mikor azt mondották nékem: „Fölmegyünk az Úr házába!”

TRACTUS – evangélium előtti böjti zsoltár –  GrH 107. ülünk
Akik az Úrban bíznak, * olyanok, mint a Sion hegye.
Nem rendül az meg örökké, * ki Jeruzsálemben lakik.
Körülötte hegyek vannak, + azonképpen az Úr is az ő népe körül, * mostantól fogva és mindörökké.


EVANGÉLIUM: - állunk Jn 6,1-15  (Káldi-Biblia)

Ezek után Jézus a galileai tengeren túl méne, mely Tiberiásé. 
És nagy sokaság követé őt, mert látták a jeleket, melyeket cselekedett azokon, kik betegek valának.  Fölméne tehát Jézus a hegyre, és ott ül vala tanítványival.  Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe.  Fölemelvén tehát szemeit Jézus, és látván, hogy igen nagy sokaság jő hozzája, mondá Filepnek: Honnét veszünk kenyeret, hogy ezek egyenek?  Ezt pedig mondá, kisértvén őt; mert ő tudta, mit vala cselekedendő.  Felelé neki Filep: Kétszáz tízes-árú  kenyér sem elég nekik, hogy kinek kinek csak valami kevés jusson. Mondá neki egyik tanítványai közől, András, Simon Péter bátyja: Van itt egy gyermek, kinek öt árpakenyere vagyon és két hala; de mi az ennyi között? Mondá erre Jézus: Telepítsétek le az embereket. Vala pedig sok széna ama helyen. Letelepedének tehát a férfiak, számszerint mintegy ötezren. Jézus pedig vevé a kenyereket, és miután hálát adott, elosztá a letelepűlteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala. Miután pedig jóllaktak, mondá tanítványinak: Szedjétek föl a mi morzsalékok megmaradtak, hogy el ne veszszenek. Fölszedék tehát, és tizenkét kosarat töltének meg az öt árpakenyér hulladékaiból, melyek megmaradtak azokból, kik ettek vala. Azon emberek tehát, látván a jelt, melyet Jézus cselekedett vala, mondák: hogy ez bizonynyal ama próféta, ki e világra jövendő. Jézus azért, mivel észrevevé, hogy eljőnek, és megragadják őt, hogy királylyá tegyék, ismét a hegyre futa maga egyedűl.   Laus tibi Christe!

 COMMUNIO – ÁLDOZÁSI ÉNEK
 GRH 110  Jeruzsálem, mily nagyvárosnak épült, egybeillik annak minden része. Oda mennek föl a nemzetségek, - nemzetségei az Úrnak!

ÁLDOZÁS UTÁNI IMÁDSÁG - állunk
Add meg nekünk irgalmas Isten, hogy szent misztériumodat, mellyel szünet nélkül gazdagítasz minket, őszinte hódolattal végezzük és mindig hívő lélekkel vegyük. A mi Urunk.