2016. augusztus 11., csütörtök

Nyári híreink

R. Sarah bíboros úr könyvbemutatóján jártunk
Robert Sarah bíboros úr, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa 2016 június 13-16. között Szlovákiában járt. Látogatásának apropója az „Isten  és a semmi“ című beszélgető-kötete szlovák nyelvű kiadásának megjelenése és bemutatója volt. Nagyszombat városában június 14-én este először tiszteletét tette a nagyszombati Könnyező Szűz kápolnájában, majd latin nyelvű szentmisét celebrált a Szent Miklós bazilika-dómban. A homiliát angol nyelven mondta. A szentmisét követően  a bíboros úr ismertette könyvének egyes fejezeteit. Majd a helyi plébánia épületében mintegy két óra hosszon keresztül dedikált a nagyszámú érdeklődőnek, közöttük közösségünk tagjainak is.  

Részvétel a Templárius Alapítvány nyári egyetemén

A gyomaendrődi székhelyű Templárius Alapítvány határon túli nyári egyetemet szervezett „Közös ügyünk az irgalmasság éve jegyében“ címmel  Kassán, 2016 július 20 és 24. között. 
Témák és előadók:
A nyári egyetem előadásai két témakör köré fonódtak: a katolikus liturgia  és a családvédelem témaköre közé. Mind a kettő két fontos közös ügye az európai kereszténységnek.  Az előadók névsora és témáik a következők voltak: Az első napon: Barsi Balázs OFM - A világ hét sebe(videofelvételről), Kovács Ervin Gellért OPraem - A liturgia a II. Vatikáni Zsinat tükrében. Földváry Miklós István - A liturgia fejlődése és nyelvezete, Peter Zubko: A zarándokélet szerveződése a középkori Kassán.  A második napon:  Maxim Baz atya, Róma: XVI. Benedek reformjának eredményei és kilátásai,  Aradi László atya- A liturgia mint a katolikus hit megvallásának tere és eszköze. Mathias von Gersdorff: Veszélyben a fiatalok! Mit tehet a katolikus laikusság, Gabriele Kuby-Gender-forradalom - lázadás a teremtés rendje ellen,  A harmadik napon: Józsa Attila-A római mise énekrendje, Déri Balázs- A liturgia(a római rítus) a vallások tükrében, Török József - Az ereklyetisztelet története.  A nyári egyetem helyszínéül a Domonkos Kulturális Központ épülete szolgált, ahol kiváló körülmények között került sor az előadásokra.   
A latin nyelvű zsolozsmák helyszíne a domonkosok temploma volt. A római rítus mindkét formájában voltak szentmisék, mégpedig a domonkos és norbertinus templomban.   
Főpapi szentmise az "ősi" rítusban
A nyári egyetem csúcspontja Athanasius Schneider astanai (Kazachsztán) segédpüspök úr látogatása volt, az általa celebrált vasárnapi ünnepi főpapi mise az ősi szertartás szerint. A szentmisét egy nagyváradi családosokból álló szkóla kísérte csodálatos énekével. A homiliában és a szentmisét követő katekézisben a püspök úr „az oltár kincséről“ beszélt a híveknek. 

A nyári egyetem alatt volt alkalmunk megismerkedni Kassa városának fő nevezetességeivel és az egyházmegyei karitász szociális otthonát is meglátogatták a résztvevők. Az étkezések, séták és a kevés szabadidő alatt pedig folytatódtak a témákról szóló beszélgetések.
Szervezési tapasztalatok
Természetesen le kell szűrni a nyári egyetem tanulságait is. Például jó lett volna, ha sokkal többen hallgatták volna meg az előadásokat. Oda kell figyelni tehát az értékes programok propagálására is. Tény, hogy a hagyományos körökben sok panasz van amiatt, hogy kevés a lehetőség a tanulásra és találkozásra, amikor pedig van, vagy nem adják tudtul eléggé, vagy más programokat részesítenek előnyben. 
A konferencián megmutatkozott  az is, hogy az esztergomi gregorián nagyon megsegítené a latin zsolozsma végzését és éneklését.  
Szintén tapasztaltuk, hogy  a hivatalos egyházi vezetés nagyon óvatos és félénk főleg a régi rítusú szentmisét illetően. Sok értetlenséggel és megalapozatlan félelemmel lehet találkozni.  Pedig már XVI. Benedek pápa megírta a püspökökhöz írt levelében, hogy miért nem szükséges ez ügyben aggódni. Persze meg lehet érteni a vezetői aggodalmakat is, hiszen annyi  önjelölt vallási csoport, szélsőségrehajló társaság  létezik  manapság, s a püspök atyáknak épp elég gondjuk-bajuk van az egyházmegyék kormányzásával. A régi liturgia kedvelőinek is meg kell őrizni egyfajta realitásérzéket és józanságot is, ugyanakkor számukra is elfogadást, nyitottságot és megbecsülést joggal kérhetünk Egyházunkban, ahogy ez több helyen szépen működik. 
Köszönet és hála:
Köszönet a szervezőknek a Templárius Alapítványnak, és  a konferencia helyi koordinátorának Ferenc Attilának a sok-sok fáradozásért, a tolmácsoknak, és a kassai katolikus közösségek illetékes vezetőink segítségükért. Számomra igazán tanulságos és gazdagító volt ez a négy nap Kassán.

Ad orientem diszkusszió:
A nyáron elég sok indulatot, vitát váltott ki az ún “ad orientem“ diszkusszió. A téma egyszerre egyszerű és összetett.  Nem szeretek terméketlen és haszontalan vitákba bocsátkozni. Helyette inkább a nyári  utazások során figyelem az egyházi építészetet, liturgikus tereket, megoldásokat, tanulmányozom a történelmet, a szakirodalmat,  a római  liturgikus hagyományunk  összetettségét és egykori regionális  vonásait s próbálom leszűrni belőlük a lényeget és a taapsztalatokat. Az idei nyáron Kassa, Kőszeg és az ősi Szent Márton-hegyi monostor tapasztalataival, megoldásaival volt alkalmam ismerkedni. Igyekszem függetlennek maradni a kortünetek,  divatok, divatos trendek dogmatizálástól, belsőleg függetlennek maradni a gondolkodásban, mégha a praktikus celebrációban nem is vagyok képes ezt a belső függetlenséget követni, egyszerűen bizonyos adottságok miatt, amelyeken nincs hatalmam és lehetőségem változtatni.

Szünetelő régi rítusú misék Galántán:
A nyári időszak alatt szünetelnek a régi rítusú szentmisék Galántán. Én ugyan nagyon szívesen tartanék, de most annyi megújított szertartású misét kell végeznem a rám bízott falvakban és helyettesítések során, hogy nem marad kapacitás és alkalom a régi rítus celebrálására. Marad tehát  egyelőre a zsolozsma.
Blogunk olvasóinak  Istentől megáldott további nyári napokat!    Attila plébános

2016. június 14., kedd

Nagyszombati ünneplések és ars celebrandi

Ünnepek a székesegyházban
Az elmúlt évben és hetekben sűrűn jártam a nagyszombati Keresztelő szent János székesegyházunkban, az egykori jezsuita egyetemi templomban. Egyrészt, mert  a jubileumi évben rendszeres gyóntatói szolgálatot látunk el ebben a jeles templomban, másrészt több kivételes vagy sajátos ünnep színhelye is volt ez a templom az elmúlt évben, két püspök temetési miséjének a színhelye, olajszentelési szentmise Nagycsütörtökön, érsek úr pappá szentelésének 40. évfordulója, valamint pap- és diakónusszentelési szentmise nemrégen. Ezen alkalmak alatt fogalmazódtak meg az alábbi megfigyelések is, amelyek a celebrálás művészetére és a liturgia szépségére vonatkoznak.

Szépséges tér
Főoltár egy egykori jezsuita templomban
Az 1630-as években épült jezsuita templom a Trienti- zsinat utáni katolikus liturgia és katolikus megújhódás gyönyörű reprezentánsa, egyúttal építtetőjének a jezsuita rendnek is a megjelenítője.  
Tágas, világos tér, nagy tömeg befogadására alkalmas, egyértelműen  aktív prédikálás színhelyéül készült. Reprezentatív főoltár, amely tökéletesen jelzi a szent áldozat, szent jelenlét és Szent vendégség hármas dimenzióját. Megjeleníti a szentek közösségét az Ószövetségtől kezdve az egyetemes jelentőségű apostolokon és evangelistákon túl, a haza szentjei és a jezsuita szentek is helyet kapnak rajta, gyönyörűen hangsúlyozva a katolikus Hungária eszményét.  A stallumok nagylétszámú papi társaság részvételével számolnak a szentmiséken. A mellékkápolnák füzérére is ezért van szükség (csendesmisék celebrálása), valamint hogy reprezentálhassák a jezsuita rend kedves gondolatait, vallási igényeit megjelenítsék. A kétemeletes kórus számol a liturgiában mind a hangszeres zenével, mint a kórusmuzsikával. A templom díszítése, kifestése, egységes gondolatot követ, előre eltervezett logikus lépésekben mutatja be a védőszent Keresztelő Szent János életét. A patrocínium egyébként tovább élteti az elődtemplomok patrocíniumát. Olyan szépséges tér jött így létre, amelybe belépve elámul és térdrehull az ember, mégis helyén érzi ,magát ebben a világban, amelybe a keresztség és a többi szentség által beavatást nyert. Mindig örömmel jövök ebbe a templomba, szépséges térbe.
Nagyszombat - egykori egyetemi templom, ma a székesegyház
Orgonamuzsika
Székesegyházunk orgonája nem a legnagyobb. Mechanikus hangszer, két manuál,  8/5/5 regiszter  Šaško Martin senior brezovai  orgonaépítő alkotása az 1872-ből. Egyszerre érzem lágy, puha hangzásúnak, ugyanakkor markánsan szólal meg. Szlovákia és Magyarország székesegyházaiban hatalmas és különleges hangszerek szólnak, csodálatraméltóak mind, ugyanakkor ez a nagyszombati hangszer olyan különleges ízzel szólal meg, amelynek párját máshol nem lelem. Nyilván a tér adottságai is megfelelőek, s szerencsére kiváló orgonisták szólaltatják meg.  Az orgona a római rítus kiváltságos hangszerévé küzdötte fel magát az idők során, bár a római rítus is elsősorban a hangszermentes énekkultúrára épült. Nagyszombati orgonánkkal nagyon jó ünnepelni.
http://organista.wbl.sk/katedrala.jpg
Martin Šaško senior orgonája 1872-ből
Tapsmentes liturgia és egyebek...
- Szerencsére egyre inkább visszaszorul a tapsolósdi a székesegyházból. Nem is olyan régen még állandó divat volt ez itt is. Egynémely olasz papszentelésen meg igazán nagy divat. XVI. Benedek pápa apostoli utazásai során a szentmisék előtt kimondottan kérték a híveket, tartózkodjanak a tapsolásoktól. A legutóbbi papszentelés Nagyszombatban mély áhítatban, csendben, tapsmentesen és zavaró körülmények nélkül ment végbe. Bárcsak egyre jobban terjedne ez a tapsmentes liturgia mindenütt...

- Szerencsére a felajánláskor hozott adományok sem a főltáron végezték. Emlékszem még olyan alkalmakra, amikor a tabernákulum közelében, az eredeti főltáron kötött ki  kolbász, kenyér, bor, gyümölcs, torta meg mindenféle egyéb adomány.... Lehetne még folytatni a sort.

-Mindazok a pápai és szentszéki megnyilatkozások, amelyek az utóbbi években megfogalmazódtak a liturgikus abúzusok ellen, s az ars celebrandi érdekében, lassan(sajnos csak lassan) elérnek, lecsorognak  a papság szívébe. Sajnos sokszor túl nagy árat kellett fizetni  a helytelen gyakorlatokért, s a liturgikus abúzusokért. Jobb lett volna, ha mindezek meg sem történnek. Nagyon megéredt az idő a hiteles liturgiára.

- Az egyik ünnep alkalmából nemrég a Római Kánont imádkoztuk a koncelebráció alkalmából. A sekrestyében várakozva, amikor az egyik paptestvér meghallotta, hogy a Római Kánon lesz (vagyis a legrégibb és leghosszabb), kijelentette, hogy ő ezt már évek óta nem imádkozta. Hát, nem nagy dicsőség.... (Si tacuisses, philosophus manisses....)

- Nagy öröm a mai időkben, ha a liturgián egy-egy autentikus liturgikus ének a maga helyén hangzik fel. A tavalyi püspöki temetéseken  nagyon méltó volt pl a Requiem aeternam introitus megszólalása.
Nagyon szép az O, Redemptor sume carmen olajszentelési himnusz elhnagzása is Nagycsütörtökön. Az idén sajnos egy modern szlovák dallamra cserélték.... Ahogy a Veni Creator helyett a papszentelésen népének szólalt meg.  Arra kellene törekedni, hogy a gregorián ne csupán egy-egy kivételes alkalom csemegéje legyen, hanem a székesegyházi liturgia stabil eleme.

- A papság összetett kezei - A Római Ceremoniále II. Vatikáni Zsinat utáni kiadása is egyértelműen megállapítja, hogy milyen módon tegye össze kezeit a papság a celebráció alatt. A nagy koncelebrált misék alatt bizony számtalan kéztartás megfigyelhető. nemcsak Nagyszombatban, de Rómában is.  Ezen a téren is azért tapasztalható javulás, valamint a cingulus és miseruhák használatában, valamint a kórusöltözet alkalmazásában is.

A szép terek, liturgikus énekek, liturgikus szabályok tehát adottak. Rajtunk múlik, tudjuk e ezeket a nagyszerű adottságokat elsajátítani, vagyis belül is elfogadni és átélni és a gyakorlatban életre váltani - vagyis vállakozunk-e a celebrálás művészetének egyedülálló és szép feladatára. Attila plébános

2016. május 24., kedd

Újmisést fogadtunk

Szentháromság vasárnapját követő hétfőn, amely a  régi rítus kalendáriumában az idén Nepomuki szent János ünnepét jelentette, újmisés papot fogadtunk plébániánkon. Mind a magyar és szlovákajkú híveket  meghívtuk erre az alkalomra.
Májusi ájtatosság latinul
Először latin nyelvű ünnepi májusi ájtatosságot tartottunk. Számomra is jó volt megtapasztalni a jól ismert magyar nyelvű imádságok latin szövegét. Elhangzott latinul a Lorettói litánia, a Sub tuum praesidium, az Ave verum, a Tantum ergo, az Adoremus in aeternum, valamint a Salve Regina és az Angelus Domini imája. Mindezekbe a hívek is bekapcsolódtak a nagybetűs imalapok segítségével. Egész jól megy nekik a latin imádkozás.
Missa cantata újmisés pap szolgálatával
A litániát énekelt szentmise követte, amelyet a meghívott újmisés áldozópap celebrált. Jó érzés volt látni tapasztalni a méltó és szép szentmisét, amelyet önszorgalomból tanult meg. Jó tudni, hogy a fiatal papságban van érzék a méltó ünneplés és a celebrálás művészete iránt. Hogy van érzékük a liturgikus hagyomány megbecsülése iránt is. A karból követtem a szentmisét. Számomra, aki rengeteg megújított szertartású szentmisét vagyok kénytelen celebrálni  a rám bízott három plébániatemplom miatt, nagyon jó volt végre a karból szemlélni, figyelni a szentmisét, bekapcsolódni a hívek énekébe. A szentmisét a Missa cunctipotens tételei kísérték, s elmondható, hogy egy átlagos városi plébániatemplom közössége elég jól képes megtanulni legalábbis a Kyrie, sanctus és Agnus tételeit. A szentmisében az Introitus a Bakócz-graduál esztergomi dallamváltozatával hangzott fel. Orgonistánk a szentmise egyes részeit szép, művészi meditatív orgonazenével fedte le.
Újmisés áldás
A szentmise végén újmisés áldásban részesültünk, melyet térdelve, s egyenként fogadtak a hívek. Az újmisés paptestvér, áldozópapot imádságunkba foglaljuk, és továbbra is imádkozni akarunk papi hivatásokért és a papok életszentségéért.

2016. április 2., szombat

Egy remek és kiváló kiadvány - Officium majoris hebdomadae...

Képtalálat a következőre: „officium majoris hebdomadae, Pustet 1882”
Officum majoris hebdomadae - belső címlap
Egy remek és kiváló, hasznos és praktikus kiadvány jutott kezembe az idén. Nem mai gyerek. 1882-ből származik. Főbb adatai a következők: Officium majoris hebdomadae a Dominica in palmis usque as sabbatum in albis juxta ordinem Breviarii, Missalis et Pontificalis Romani cum canto emendato, curante Sacr. Rituum Congregatione,  Ratisbonae ....1882, editio altera

A Rítuskongregáció által gondozott kiadványról van szó tehát, amely a Nagyhét, és a Húsvét nyolcadának összes zsolozsmáit, szentmiséit és szertartásait tartalmazza   latin nyelven, és gregorián dallamokkal. Gyakorlati használatra egybeszerkeszti a Breviarium a Római Misekönyv és a Római Pontifikále  anyagát az egyházi év e jeles két hetére. A kiadvány célja nyilvánvalóan, hogy a székesegyházak teljes liturgikus gyakorlatát alátámassza egy kottákat, rubrikákat és liturgikus szövegeket tartalmazó kiadvány formájában, minél könyebben, olajozottabban, pontosan és teljességében elvégezhető legyen a római rítus. Nyilván dícséretes is, hogy a székesegyházakban teljességében legyen jelen a római rítus. Ezt a teljességet az ünneplés tekintetében a székesegyház mellett szolgáló papság,  s azt ott általában jelenlevő nagyszeminárium növendékei biztosították.

Az idei nagyhéten ez a könyv állandó társam volt a szertartásokra való előkészület során. Egyúttal egybevetésül is szolgált, hogy vajon a XX. században mi minden alakult, változott a római rítusban. Ez a tapasztalat nem lesz haszontalan a tudományos-oktatói tevékenység során sem. A kiadványt kezemben tartottam a virágvasárnapi és nagypénteki passió során is. Már csaknem húsz éve pap vagyok, de a Passió latin szövegével még nemigen találkoztam. Nagyon jól esett a latin passiószöveg olvasása, miközben anyanyelvemen hallottam a Passió éneket.  A regensburgi könyv alapján megértettem  az itteni szlovák és magyar katolikus hagyományos Passió dallamának az eredetét is. Sajnos ez a dallam a magyar nyelvterületen kiveszőben van. többek között a Werner-féle Passió-kiadás miatt is. A szlovákok ellenben a hagyományos dallamváltozatot adták ki hivatalosan, s mind a mai napig azt éneklik....  A regensburgi kiadás alapján világos a lamentációk dallamvilága is, de sok más szép szövegre és dallamra is felfigyeltem.

Tanulságok: 
-A liturgia méltó végzéséhez szükség van jó segédkönyvekre, még a népnyelvű liturgiában is. Ez utóbbiban megfelelő minőségű fordításokra van szükség / semmikép nem ferdítésekre!

-A gregorián dallam, mint a római rítus zenei anyanyelve  a regensburgi könyvben abszolút kiindulópont. A magyar gregorián énekkultúra nem pusztán elméleti lehetőség, de létező gyakorlat is immár.    A mai népnyelvű és egyszerűsített liturgiában sajnos egyre jobban terjed az énekelt liturgia mellőzése, s ha van is ének, akkor sem mindig egy színvonalas liturgikus énekkultúra szólal meg. (Vö. gitáros virágvasárnapi passió az egyik rádiós miseközvetítés alkalmával 2016-ban.) 

-a gregorián dallamváltozatokat, egészséges gyakorlatokat és hagyományokat érdemes őrizni, s nem mindenáron valami újdonságra lecserélni. 

-szükséges, hogy legyen olyan központok, ahogy voltak a múltban is, ahol a római rítus a teljességében és szépségében megvalósul, jelen van, mint egy mérce. Ezek a helyek leginkább székesegyházaink és városi plébániánink lehetnének. Biztosítani szükséges a kispapok nevelését, képzését, formálását, s a világi hívekét nemkülönben, külön hangsúllyal a szkólák és kántorok képzésére. (Eddigi káplánjaim pl. nem merték elénekelni az Exsultet-et. Miért nem tanulják alaposabban a szemináriumban?

-A regensburgi kiadású segédkönyv egy  igényes liturgikus gyakorlat  iránti elkötelezettséget mutat.  Hasonló iránymutatásra és praktikus segítségnyújtásra ma is nagy szükség van.   Attila plébános, Galánta

2016. február 27., szombat

Visszatekintés Böjtelőre és böjtkezdetre - 2016

Nagyböjti mise még 2011-ben
Hetvenedvasárnap matutinuma

A hetvenedvasárnapi matutinumot a maga idejében imádkozhattuk el a galántai templomban.  Nagyon fáradtan, sok-sok gondtól terhelten  érkeztem meg a templom kórusába. A két kórusra osztott zsoltározás valóban beleringat minket Isten jelenlétébe, s szívünket elkezdik megérinteni a mi Urunk szavai és gondolatai, a kinyilatkoztatás által nekünk nyújtott imádságok. Különös élességgel érintett meg a zsoltározás egyik mondata: "Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi". Miközben a zsoltárok éneklésével tovább haladtunk, ez a  sor mind a maig napig visszhangzik bennem: "Énekelni fogok az Úrnak, ki jókat adott nékem!" S valóban felmérhetetlen amennyit jót kaptunk s kapunk szüntelen a mi urunktól Istenünktől. "Minden jó adomány onnan felülről száll alá, a világosság Atyjától - "Omne donum optimum desuper est, descendens a Patre luminum".
Megrendítő liturgikus környezetben találkozni az ősszülők történetével, a teremtés, bűnbeesés és könyörület titkával. Eszembe jut közben a Sixtus-kápolna  a Genezis és a Végső ítélet képeivel, s az előtte álló gyönyörű oltárral és feszülettel. Felvillanak a hittanórák emlékei, amikor ezekről az eseményekről tanítunk. Bevillanak a Halotti beszéd és könyörgés sorai, egy-egy egyházi ének foszlányai, ahol emlegetjük az ősszülőket. Milyen nagyszerű templomban, liturgikus-énekes keretben megszólaltatni, hallani, elmélkedni az Írást. És végül is ez a Matutinum célja.

Hamvazószerda

A Böjt kezdetén, Böjtfő napján reggel hatkor volt a hamu szentelése és a hamvazás szentelménye, majd a nap szentmiséje. Már nem először, talán harmadik alkalommal végezhettem az ősi rítus szerint. Gyönyörűek a hamu szentelésének imái. Szép az is, hogy térden állva fogadják a hívek a hamvazást. Mély és szépséges antifónák énekek kísérik a hamvazás szentelményét.  A viola színű mise a böjt minden sajátosságával szintén jóleső változást hoz az idők múlásában.

Nagyböjt  első vasárnapjának matutinuma

Csak nemrég mondtuk a hetvenedvasárnap matutinumát, most pedig újra itt van a következő alkalom. Micsoda erő és gazdagság, hogyha valaki közösségben, hétről-hétre, napról-napra imádkozhatja az Egyház hivatalos imáját, s ha az Officium méltó környezetben, a római Egyház liturgikus éneknyelvén szólalhat meg. Egy szombat esti matutinum után másként ébredünk, másként hallgatjuk a vasárnap evangéliumát. Köszönet és hála Neked Istenünk a szent zsolozsmáért, Egyházad liturgiájáért, a gregorián énekért, de főként Szent Fiadért, aki értünk megkísértetett és győzött a gonosz lélek felett.

S miközben a böjtkezdet szertartásaira egy kicsit visszapillantottunk, már készülünk a Nagyhét, a Szent Háromnap és a Szent Húsvét ünnepeire, megváltásunk húsvéti misztériumának ünneplésére.  Áldott nagyböjtöt, áldott előkészületeket. Attila plébános

2016. január 7., csütörtök

Vízkereszti örömök

"Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! " SZVU 44 (refrén)

Vízkereszti örömök, az Úr ajándékából

Örömre, ujjongásra, sőt vígságra hívnak minket az újév, vízkereszt énekei. Nyilván nem feledtetni akarják világunk-lelkünk sanyarú állapotát, ugyanakkor hirdetik azt a hitből fakadó reményt, amelyet a GYERMEK hozott nekünk, hirdetik  az új életet, amelybe bekapcsol minket a kegyelem. 

A Vízkereszt ünneplésének  visszaállítása január 6.-ára  az anyaországban

Nagy ajándék, hogy immár együtt ünnepelheti a Kárpát-medence keresztény katolikus magyarsága Vízkereszt napját. S főleg, hogy az anyaország katolikusai életébe visszakerült az ünnep január 6-ára.  Igaz az anyaországban már munkanap van, de azért átsugárzott már egy picit a Vízkereszt fénye pl. a  közszolgálati rádión is (reggel is említést nyert az ünnep, volt szentmiseközvetítés is). Nagyon zavaró volt  eddig, hogy az ünnep át volt helyezve a következő vasárnapra. Vannak egyszerűen dolgok, amelyeket a napján kell megtartani. Néha apró változtatások, amelyek kiiktatják a hagyományt nagyon bántóak és zavaróak tudnak lenni.

Benedictio Aquae - Vízszentelés 
A Vízkereszti örömök közé tartozott, hogy az idén újra elvégezhettük a vízkereszti vízszentelést, a  Benedictio aquae in Vigilia Epiphaniae Domini szertartását a Rituale Strigoniense gyönyörű szertartásával. Ezt életem végéig egyszer sem szeretném kihagyni. A Mindenszentek Litániája,  a szép zsoltározás,   egy megrendítő exorcizmus, a Magnificat,  a vizet és sót szentelő exorcizmusok és áldások, a két megszentelt elem egybevegyítése, a Te Deum, Pázmány fordításában és gregorián dallammal szenteltvízhintéssel kísérve - mindez egy olyan gyönyörű egység, amely mindenképpen érdemes a megőrzésre és a gyakorlásra. A  hívek nagybetűs és részletes imafüzet segítségével kapcsolódtak be a szertartásba.  

Balázs atya jubileuma

A vízkereszti örömök között különleges volt, hogy január 5.-én hálát adhattunk Barsi Balázs ferences atya   kerek életjubileumáért is (hetvenes), s mindazért a sok jóért, amit papi-szerzetesi szolgálata, prédikációi, könyvei, lelkigyakorlatai, az általa megélt liturgikus vonal által kaptunk mindnyájan.   Deo gratias! Divinum auxilium maneat semper cum eo!

Vízkereszti énekrend

Az idei Vízkeresztre frissítettük a galántai énekrendet, de csak egy kicsit. Hiszen gyakorlatunkban Galántán ragaszkodunk a liturgikus énekrendhez.  A szép vízkereszti Introitust, Graduálét, Alleluját sem a Communiót nincs mivel felülírni. Az úgy alkalmas, ahogyan az a van a liturgikus hagyományban. De lehet gazdagítani a népénekhagyományból az ünnep énekrendjét. Az idei énekrendben énekeltük először az Adeste fideles és Puer natus in Betlehem magyar változatát. Sajátos színnel gazdagította ünnepünket ez a két ének. A Gloria éneke esetében is a gregorián dallam a legalkalmasabb.  Tévhit, hogy a hívek csak a Szigeti és a Mercedes-mise tételeit tudják elénekelni. A Credo hosszabb változatát sem érdemes lecserélni az apostoli Hitvallásra a szentmisében. 

Vízkereszt zsolozsmája  és miséje  s a liturgikus folytonosság

E zsolozsmát sajnos, az idén csak magánúton recitálhattam. A Breviárum Romanum szerint végeztem el.  A megújított zsolozsma ebből egy  kivonatolt, rövidített  zsolozsma. Ismerem mind a két változatot. Imádkoztam is életemben mind a kettőt. Ismeretük csak megerősíti bennem XVI. Benedek pápának a liturgia és a hagyomány folytonosságáról szóló  gondolatainak jelentőségét. Vízkereszt ünnepén elég jól megragadható ez a folytonosság. Egy kicsi üröm az örömben, hogy a böjtelő és az évközi idő vagy bizonyos szentek ünnepei tekintetében kevésbé ragadható meg a liturgikus folytonosság, hanem inkább az újszerű megoldások ütnek át. Számomra öröm volt megtapasztalni az idei Vízkeresztben a római rítus  folytonosságát.

Kívánom, hogy blogunk olvasóit őrizze meg az  új évben az Úr a szív örömében és a hálaadásban! Attila plébános

2015. december 30., szerda

A bor megáldása Szent János napján

A káptalani hagyományokhoz hűen természetesen az idén is sort kerítettünk a Szent János áldásra, hogy azzal az apostol Efezusban véghezvitt csodájára visszaemlékezvén megáldjuk a bort, ezzel megakadályozva annak romlását. Az áldás kitér mindazokra, akik a megáldott borral kapcsolatba kerülnek, fogyasztják, így a romlást, legyen az erkölcsi vagy fizikai, ők is elkerülik, természetesen, ha a fogyasztásban is a mértékletességre törekszünk. Ez az emberiség történetével szinte egyidős ital, melyet a Biblia is mintegy 500-szor emleget, mindig is egyfajta misztériumot jelentett, de átlényegülése által a keresztény liturgiában kapta kétségtelenül a legfontosabb szerepet, a mi Urunk Jézus Krisztus hagyatékaként a szentmiseáldozatban.

Az efezusi csoda, melyet Szent János apostol vitt véghez, a mérgezett ital ártó hatását iktatta ki,
amikoris János a mi Urunk Jézus Krisztus Istenségét bizonyítandó a beléje vetett hit erejével azt kiitta, mégsem ártott neki. A csodáról egy kis meglepetésként az Érdy kódexből idézünk egy kis magyar csemegét:

„Annak utána, mikoron meg es Ázsiában prédikállana, az bálványisten papi fejedelmi azt megbosszúlván, megfogák Szent Jánost, és kezdék vinni Diana istenasszonynak templomához, hogy áldoznék az bálványnak. Kiknek mondá Szent János: ha az ti istenteknek nevével Krisztusnak egyházát eltörhetitek, hát kész vagyok áldozni. Avagy ha Krisztusnak nevében az templomot eltörhetem, hát higyjetek az Krisztusban.

Mikoron az köznép neki engedett vóna, Szent János imádságot tévén ottan az egész templom fondamentomából elesék. Azt látván Aristodemos nevű papi fejedelem, nagy háborúságot indojta az nép között. És látván azt Szent János, mondá: óh Aristodemos, mit akarsz, hogy tegyek. Ottan felele: ha azt akarod, hogy higyjek az Jézusban, ime mérget adok innod... Ha semmi veszedelmet nem szenvedendesz, ottan tudom, hogy bizony Isten az te istened. Mondá Szent János: tedd meg. Mondá őneki: egyebeknek adom először, kik mikoron el nem szenvedhetendik, te es inkább megrettenj tőle. Kére azért két halálra való embereket az bírótul, és mikoron nekik megadta vóna inniok, ottan meg ketten meghalának. Szent János es kezében véve az pohárt és szent keresztnek jegyét vetvén őreá, ottan megivá, és semmi sérelmet nem szenvede. Ottan azért mindnyájan Úristent kezdék dicsérni. Monda esmég Aristodemus papi fejedelem: méges egy kétség vagyon énbennem. Ha ezeket feltámasztandod, kik az méreg miatt meghalának, hát bizonnyal hiszem. Ottan Szent János adá
neki az ő kentesét, mondván: menj el, vesd a megholtakra, mondván: Krisztusnak apostola bocsátott engemet tihozzátok, hogy Úrjézusnak nevében támadjatok fel. És mind azt tette volna, ottan feltámadának...” (Érdy kódex)

A János áldásról részletesebben egy korábbi bejegyzésünkben itt és a Szent Mihály Laikus Káptalan oldalán itt is található bővebb információ. A János áldás óvja meg minden mértéktartó borfogyasztónkat, hogy valóban a szívét vidámítsa meg és ne az eszét vegye el.