2016. augusztus 11., csütörtök

Nyári híreink

R. Sarah bíboros úr könyvbemutatóján jártunk
Robert Sarah bíboros úr, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa 2016 június 13-16. között Szlovákiában járt. Látogatásának apropója az „Isten  és a semmi“ című beszélgető-kötete szlovák nyelvű kiadásának megjelenése és bemutatója volt. Nagyszombat városában június 14-én este először tiszteletét tette a nagyszombati Könnyező Szűz kápolnájában, majd latin nyelvű szentmisét celebrált a Szent Miklós bazilika-dómban. A homiliát angol nyelven mondta. A szentmisét követően  a bíboros úr ismertette könyvének egyes fejezeteit. Majd a helyi plébánia épületében mintegy két óra hosszon keresztül dedikált a nagyszámú érdeklődőnek, közöttük közösségünk tagjainak is.  

Részvétel a Templárius Alapítvány nyári egyetemén

A gyomaendrődi székhelyű Templárius Alapítvány határon túli nyári egyetemet szervezett „Közös ügyünk az irgalmasság éve jegyében“ címmel  Kassán, 2016 július 20 és 24. között. 
Témák és előadók:
A nyári egyetem előadásai két témakör köré fonódtak: a katolikus liturgia  és a családvédelem témaköre közé. Mind a kettő két fontos közös ügye az európai kereszténységnek.  Az előadók névsora és témáik a következők voltak: Az első napon: Barsi Balázs OFM - A világ hét sebe(videofelvételről), Kovács Ervin Gellért OPraem - A liturgia a II. Vatikáni Zsinat tükrében. Földváry Miklós István - A liturgia fejlődése és nyelvezete, Peter Zubko: A zarándokélet szerveződése a középkori Kassán.  A második napon:  Maxim Baz atya, Róma: XVI. Benedek reformjának eredményei és kilátásai,  Aradi László atya- A liturgia mint a katolikus hit megvallásának tere és eszköze. Mathias von Gersdorff: Veszélyben a fiatalok! Mit tehet a katolikus laikusság, Gabriele Kuby-Gender-forradalom - lázadás a teremtés rendje ellen,  A harmadik napon: Józsa Attila-A római mise énekrendje, Déri Balázs- A liturgia(a római rítus) a vallások tükrében, Török József - Az ereklyetisztelet története.  A nyári egyetem helyszínéül a Domonkos Kulturális Központ épülete szolgált, ahol kiváló körülmények között került sor az előadásokra.   
A latin nyelvű zsolozsmák helyszíne a domonkosok temploma volt. A római rítus mindkét formájában voltak szentmisék, mégpedig a domonkos és norbertinus templomban.   
Főpapi szentmise az "ősi" rítusban
A nyári egyetem csúcspontja Athanasius Schneider astanai (Kazachsztán) segédpüspök úr látogatása volt, az általa celebrált vasárnapi ünnepi főpapi mise az ősi szertartás szerint. A szentmisét egy nagyváradi családosokból álló szkóla kísérte csodálatos énekével. A homiliában és a szentmisét követő katekézisben a püspök úr „az oltár kincséről“ beszélt a híveknek. 

A nyári egyetem alatt volt alkalmunk megismerkedni Kassa városának fő nevezetességeivel és az egyházmegyei karitász szociális otthonát is meglátogatták a résztvevők. Az étkezések, séták és a kevés szabadidő alatt pedig folytatódtak a témákról szóló beszélgetések.
Szervezési tapasztalatok
Természetesen le kell szűrni a nyári egyetem tanulságait is. Például jó lett volna, ha sokkal többen hallgatták volna meg az előadásokat. Oda kell figyelni tehát az értékes programok propagálására is. Tény, hogy a hagyományos körökben sok panasz van amiatt, hogy kevés a lehetőség a tanulásra és találkozásra, amikor pedig van, vagy nem adják tudtul eléggé, vagy más programokat részesítenek előnyben. 
A konferencián megmutatkozott  az is, hogy az esztergomi gregorián nagyon megsegítené a latin zsolozsma végzését és éneklését.  
Szintén tapasztaltuk, hogy  a hivatalos egyházi vezetés nagyon óvatos és félénk főleg a régi rítusú szentmisét illetően. Sok értetlenséggel és megalapozatlan félelemmel lehet találkozni.  Pedig már XVI. Benedek pápa megírta a püspökökhöz írt levelében, hogy miért nem szükséges ez ügyben aggódni. Persze meg lehet érteni a vezetői aggodalmakat is, hiszen annyi  önjelölt vallási csoport, szélsőségrehajló társaság  létezik  manapság, s a püspök atyáknak épp elég gondjuk-bajuk van az egyházmegyék kormányzásával. A régi liturgia kedvelőinek is meg kell őrizni egyfajta realitásérzéket és józanságot is, ugyanakkor számukra is elfogadást, nyitottságot és megbecsülést joggal kérhetünk Egyházunkban, ahogy ez több helyen szépen működik. 
Köszönet és hála:
Köszönet a szervezőknek a Templárius Alapítványnak, és  a konferencia helyi koordinátorának Ferenc Attilának a sok-sok fáradozásért, a tolmácsoknak, és a kassai katolikus közösségek illetékes vezetőink segítségükért. Számomra igazán tanulságos és gazdagító volt ez a négy nap Kassán.

Ad orientem diszkusszió:
A nyáron elég sok indulatot, vitát váltott ki az ún “ad orientem“ diszkusszió. A téma egyszerre egyszerű és összetett.  Nem szeretek terméketlen és haszontalan vitákba bocsátkozni. Helyette inkább a nyári  utazások során figyelem az egyházi építészetet, liturgikus tereket, megoldásokat, tanulmányozom a történelmet, a szakirodalmat,  a római  liturgikus hagyományunk  összetettségét és egykori regionális  vonásait s próbálom leszűrni belőlük a lényeget és a taapsztalatokat. Az idei nyáron Kassa, Kőszeg és az ősi Szent Márton-hegyi monostor tapasztalataival, megoldásaival volt alkalmam ismerkedni. Igyekszem függetlennek maradni a kortünetek,  divatok, divatos trendek dogmatizálástól, belsőleg függetlennek maradni a gondolkodásban, mégha a praktikus celebrációban nem is vagyok képes ezt a belső függetlenséget követni, egyszerűen bizonyos adottságok miatt, amelyeken nincs hatalmam és lehetőségem változtatni.

Szünetelő régi rítusú misék Galántán:
A nyári időszak alatt szünetelnek a régi rítusú szentmisék Galántán. Én ugyan nagyon szívesen tartanék, de most annyi megújított szertartású misét kell végeznem a rám bízott falvakban és helyettesítések során, hogy nem marad kapacitás és alkalom a régi rítus celebrálására. Marad tehát  egyelőre a zsolozsma.
Blogunk olvasóinak  Istentől megáldott további nyári napokat!    Attila plébános