2016. november 25., péntek

Sajtószemle: Írások, vélemények a római rítusú mise rendkívüli formájáról Szlovákiában 1.Sajtószemle:  Írások, vélemények a római rítusú mise rendkívüli formájáról Szlovákiában 1.

   Egy szlovákiai hetilap 2016. júliusi száma jelentetett  meg  írást szlovák nyelven a régi rítusú mise  országunkban való helyzetéről. Az írás címe fordításban: Trident Szlovákiában.  A szerző a hetilap médiaiskolájának abszolvense. (Jakub Lipták: Trident na Slovensku, Týždeň, 28. 07.2016)

   A cikket higgadt, elfogultság nélküli, külső szemlélő által írt tényfeltáró jellegű írásnak gondolom. A cikkből nem sugárzik sem elfogultság, sem gyűlölet, sem egekig magasztaló hangnem. Az újságírót egyszerűen érdekli egy  nagyon szűk területre korlátozott jelenség, amelyet azonban  mégis észlel, hogy Szlovákiában is néhány templomban megjelent a római rítus rendkívüli formájának ünneplése.
   Hogy utánajárjon mi is az a „tridenti mise“ megkérdez egy főiskolai tanárt – egy jezsuita hátterű értelmiségi katolikus közösség feltételezhetően laikus tagját. Megszólít egy szlovák  teológiai tanárt, esperes-plébánost, papot, aki  a régi rítusú szentmisét celebrálja, s megkérdezi az ő tapasztalatait.  Nem marad el egy régi rítusú misét szívesen látogató fiatal jogász megkérdezése sem.  A végén egy keresztény filozófus véleményét kéri ki.  A misét celebráló pap tanúságot tesz arról, hogy számára mily kincset jelent a régi rítusú szentmise, s mit szeret benne, ugyanakkor az is kiderül, hogy  nincs benne elfogultság,  maga is celebrálja a megújított formát is. Elmondja,  hogy sok mélyen vallásos embert ismer, aki a megújított szertartású  misét látogatja, s akik  talán kicsit kizárva éreznék magukat a latin régi rítusú szentmisén.  A régi rítust látogató hívő  saját élettörténetébe avatja be az olvasót, hogyan ismerte meg a régi rítusú misét éppen a svédországi Lundban a luteránus kereszténység egyik fellegvárában.  A keresztény filozófus elismeri a szentmise mindkét formájának jogosultságát, az ő látásmódjában lényegében egyenrangra helyezi a kétféle szertartásrendet.  Úgy érzi, hogy néha mintha feltűnési vágy vezetné a régi rítus híveit. Azt is látja, hogy vannak, aki a római rítus egyik vagy másik formájához felülről lekezelő módon viszonyulnak, a Katolikus Egyház álláspontja viszont egyértelmű: két egyenrangú formáról van szó – szögezi le a keresztény filozófus.
   Ezt a cikket egy becsületes típusú újságírói magatartás jellemzi. Több objektív információt tartalmaz és az érintettek véleményét is  hitelesen mutatja be.  A terminológiai bizonytalanság egy kicsit tipikus jelenség ebben a témában, de a szerző  törekszik a helyes szóhazsnálatra.   A cikk szerzője nem foglal állást, inkább a kíváncsiság és a felfedezés vágya vezérli, érdeklődő nyitottság jellemzi.  A megszólítottak közül ketten egyértelműen a régi rítus kedvelői, a másik két szakember véleménye  az objektivitás szintjén mozog.  Alapjában véve hasznos írásról van szó. JA

2016. november 13., vasárnap

Útibeszámoló: Sasvári zarándoklat - az ősi rítus jegyében

Első ízben került sor  közös sasvári zarándoklatra az ősi római rítus jegyében. A zarándoklatot ThDr. Stohl Stanislav PhD esperes-plébános, a fundamenálteológia  egyetemi tanára szervezte és vezette az illetékes egyházmegye beleegyezésével. Mindez 2016. november 12.-én szombaton történt. A szentmisén 10 pap és  kb 200-300 hívő vett részt. A sasvári kegyhely éves tervezett búcsúi ilyenkorra már mind lezajlanak, így zavartalan nyugalomban lehetett megtartani a zarándoklatot.  Hűvös, esős időben tartottunk a Kis-Kárpátokon keresztül Nagyszombat irányából Sasvár felé. A zord időben a bazilika igazi menedéket nyújtott a zarándokoknak. A Fájdalmas rózsafüzért énekelt Lorettói litánia követte. A szentmise liturgiája évközi szombat lévén, és a búcsújáróhelyre tekintettel a  Hétfájdalmú Szűzanyáról szólt. Az 1770-ben felszentelt magasztos barokk kegyoltár, amelynél oly sok szentmisét celebráltak a múltban, de  az elmúlt  évtizedekben misék nélkül árván maradt,  ismét a szent áldozat bemutatásának helye volt. A missa sollemnis-t Dr. Stohl Stanislav  esperes-plébános mutatta be. Az énekes szolgálatot egy morvaországi kórus a Husovický okrášlovací spolek pevecký/ Hussovitzer gesang-und verschönerungsverein végezte -  gyönyörű gregorián és polifón misével kísérve a legszentebb áldozatot. (Ordinarium:  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621): Missa quinis vocibus super Dolorosi martir.   Proprium:Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.)A zarándoklat  keresztúti ájtatossággal fejeződött be, amelyre délután két órakor került sor a bazilikában. 
Köszönjük a zarándoklat engedélyezését és megszervezését. Az első alkalom megmutatta, hogy van igény erre, s hogy az rítus ősi formájához ragaszkodó híveknek is van és kell helyük legyen az egyház életében, s nemcsak az irgalmasság évében és jegyében, még akkor is, ha egy kicsi csoportról van szó. Attila plébános
Mater dolorosa, consolare nos peccatores in te sperantes!