2017. május 9., kedd

Újra misézünk a hegyi kápolnában

Conversi ad Dominum
Véget ért a középkori eredetű  Vízkelet-hegyi kápolna barokk oltárának, és barokk freskóinak a felújítása. Az idei év fehérszombatján (Sabbato in albis) helynök urunk megáldotta a restaurált oltárt és szent áldozatot mutatott be rajta. Május hó első szombatján votív misét végeztem  a sasvári Fájdalmas Szűzanya hegyi oltáránál. Az alábbi képek ott készültek.
Elevatio SS. Corporis Christi
Még várjuk a barokk stallumok visszaérkezését, e stallumok felújításának költségeit a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan vállalta magára. Visszavárjuk továbbá a restaurált függő örökmécsest is. Reméljük, hogy mielőbb régi rítusú misét is celebrálhatok a Káptalan tagjainak szolgálatával ezen a szép és megszentelt helyen.
A kápolna egyébként keletelt, alatta 3,5 méter mélységig csonttemető van, oltárán kelet felé fordulva mondjuk a szentmisét. Oltára 1751 körül épült, portatiléjét 1753-ban báró Révay Pál esztergomi szuffragáneus szentelte fel. A restaurátori feltárás kimutatta, hogy a kápolnának téglából falazott oltára volt korábban, amely felett falra festett középkori freskók voltak, ezek töredékei is előkerültek, valamint, 2 középkori szentelési kereszt, valamint keletre és délre mutató ablakok.
Ecce, Agnus Dei!

Útmenti feszület Kosúton

Útmenti kereszt Nemeskosúton,2017-ben (Galántai Esperesség)

" Oh, ti mindnyájan, ki átmentek az úton
ide nézzetek és lássátok,
van e fájdalom mint az én fájdalmam? "
                                                JER. SIR.

Még húsvét előtt fényképeztem le a mellékelt képen látható feszületet,  Az egykori kosúti vasútállomásra tartó út mellett található. Figyelemre méltó nemcsak  nagysága, hanem a környezetben való szép elhelyezkedése miatt is. Nemkülönben a felirata miatt is, amely Jeremiás próféta siralmaiból idéz. Egy ilyen útmenti feszületen is tetten érhető tehát a liturgia, a rítus hatása. Közelegnek a keresztjáró napok is. Az idén május 22-24. között lesznek. Bízunk benne, hogy az útmenti, faluszéli feszületek nem lesznek elárvultak, mindig lesznek hívek, akik azokat gondozzák, előttük imádkoznak, s akik reá tekintenek - megváltás szent titkával találkoznak.

" Szent Keresztjét fölvevé, és a poklot megtöré. hatalomba öltöze, harmadnapra fölkele. Alleluja, Alleluja, Alleluja," (Antiphona Crucem sanctam subiit)