2013. március 18., hétfő

„Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!"

 
A pápáért

Úr Isten, minden hívő pásztora és kormányzója,
tekints kegyesen szolgádra, Ferenc pápára,
akit Anyaszentegyházad főpásztorává rendeltél.
Adjad kérünk, hogy azoknak javát, akiknek elöljárója,
szóval és példával előmozdítsa, és a reá bízott nyájjal
együtt az örök életre eljuthasson.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

2013. március 4., hétfő

Egy emlékezetes keresztelőről

„Vagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra,
az Ő halálára keresztelkedtünk meg? 
Mert eltemettettünk vele együtt a keresztség által a halálba: 
hogy valamint Krisztus föltámadott halottaiból az Atya dicsősége által,
úgy mi is az élet újságában járjunk.“ /Róm 6,3-4/

Egy számunkra nemcsak kedves, de nagyon fontos eseményről még nem számoltunk be a kedves olvasónak. Most ezt a mulasztásunkat szeretnénk pótolni. 

Ádvent első vasárnapjának vigíliáján az egyik káptalani család legkisebb tagja részesült a keresztség szentségében a Rituale Strigoniense szerint. A keresztséget Józsa Attila galántai esperes plébános szolgáltatta ki Nagymácsédon, a helyi plébános úr - Dobrý László atya - jóságos engedélyével. Ez a keresztelő több szempontból is jelentőséggel bírt. A nagymácsédi hívők körében – a liturgikus reform bevezetése óta - ez volt az első olyan alkalom, hogy keresztséget a hagyományos formában, a Rituale Strigoniense szerint szolgáltatták ki. Ezenkívül nekünk, a laikus káptalan tagjainak is felhívta a figyelmünket arra, hogy a szentmiséken és a zsolozsmákon kívül is lehet és kell is szép liturgikus alkalmakat, szentelményeket találni az élet különböző alkalmaira, eseményeire. 

Mindezeken túl ez a keresztelő elsősorban a kis Simon számára bírt legnagyobb jelentőséggel, aki Isten gyermekévé lett, aki megtisztult az áteredő bűntől, tagja lett a Római szent és katolikus Anyaszentegyháznak, megkapta az isteni erényeket. „Örvendezzetek, egek, és ujjongj, föld, azok fölött, akik meg lesznek hintve izsóppal és meg fognak tisztulni a szellemi izsóp által, annak erejében, akit szenvedése közben nádszállal ás izsóppal itattak meg. Örvendjenek a mennyei erők is! Készülődjenek azok a lelkek, akik a szellemi Vőlegénnyel akarják eljegyezni magukat.” /Jeruzsálemi szt. Kürillosz/

„Készítsétek el az Úr útját,
tegyétek egyenesekké az ő ösvényeit.“/Mt 3,3/
„Ne tekintsd puszta víznek a fürdőt,
hanem lásd benne a vízzel adott szellemi kegyelmet is“
/Jeruzsálemi szt. Kürillosz/


„És lehet bármily erényes a cselekedeteiben valaki, 
ha nem kapja meg víz által a pecsétet, 
az sem mehet be a mennyek országába.” 
/Jeruzsálemi szt. Kürillosz/ 

„Bevezetett engem a király hálószobájába“ /Én 1,4/.
„Örvendezik lelkem az Úrban,: az üdvösség ruháját adta rám,
és az örvendezés öltözetét. Mint vőlegénynek koronát tett a fejemre,
és mint menyasszonyt dísszel ékesített. /Iz 61,10/
„Amit kezdettől hallottatok, maradjon az bennetek, 
ha bennetek marad amit kezdettől hallottatok, 
ti is a Fiúban és az Atyában maradtok“ /1 Jn 2,24/