2013. március 18., hétfő

„Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!"

 
A pápáért

Úr Isten, minden hívő pásztora és kormányzója,
tekints kegyesen szolgádra, Ferenc pápára,
akit Anyaszentegyházad főpásztorává rendeltél.
Adjad kérünk, hogy azoknak javát, akiknek elöljárója,
szóval és példával előmozdítsa, és a reá bízott nyájjal
együtt az örök életre eljuthasson.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.