2015. március 28., szombat

Lamentációk Galántán - 2015-ben

"Virrasszatok és imádkozzatok"
Szeretettel várjuk, mindazokat, akik Galánta környékén élnek és szeretnék  velünk imádkozni a Jeremiás-siralmakat a húsvéti Szent Háromnap idején. Nagyszerdán  20:00 kezdettel lesz a Lamentáció. Nagypénteken és Nagyszombat napján reggel 7:00 kezdettel. A reggeli időpont persze nem ideális, de ekkor még erős félhomály van a templomban. Márpedig ebben a zsolozsmában nemcsak a szöveg, hanem a  fény és a sötétség is beszédes.

Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged!
A Lamentációnak a "Népzsolozsma"-kötetben közölt egyszerűbb, rövidebb változatát énekeljük majd, amely összhangban van  a "Nagyhét" című kiadvánnyal, szövegkönyvvel, amelyet Barsi Balázs atya jegyez.  Plébániai körülmények között  teljesen elegendőnek ítélem ezt a változatot. Hosszúsága csaknem egy óra. Megfelelő gyertyákat kell biztosítani, nekünk erre a célra nagyon megfelelnek a görögkatolikusok által használt vékony és hosszú viaszgyertyák. Nem csöpögnek, könnyen tarthatók a kézben és nagyon szép, nagy lánggal égnek, megfelelő világosságot biztosítanak a zsoltárok énekléséhez.  Természetesen nem hiányozhat a triangulum sem , a speciális gyertyatartó, amely 15 gyertyájával fontos és praktikus kísérője és megrendítő jele is ennek az imádságnak. 

Papként megélt 16 húsvétom alatt 15 alkalommal végeztük nyilvánosan a Jeremiás-siralmakat. Szívesen jöttek rá a hívek.  Egy alkalommal sajnos beteg voltam, így csak magánúton imádkoztam el. De nagy hálával emlékezem vissza a Központi Papnevelő Intézetben eltöltött nagyheti ünnepekre, ahol háromszor élhettem át teljességében a nagyheti szertartásokat, szkólaénekkel, szép asszisztenciával, és természetesen a Lamentáció hosszabb változatával.  Szeretettel várjuk tehát azokat is, akik még sosem vettek részt  egy ilyen zsolozsmán, de szívesen megtapasztalnák. Áldott nagyhetet kívánunk blogunk olvasóinak!  Attila plébános

2015. március 12., csütörtök

Laetare-vasárnap

2015. március 15.-én, Laetare vasárnapján, 10:30 kezdettel régi rítusú énekes mise (missa cantata) lesz Galántán.
Az énekes szolgálatot a galántai Kodály Zoltán Daloskör látja el, Józsa Mónika karnagy vezénylete alatt. Orgonál  templomunk kántora orgonistája Ternóczky István.


Az ünnep főbb saját tételei és szakaszai a következők: 

INTROITUS – Laetare Jerusalem (GrH 105.) kórus és a hívek

Vígadozzál Jeruzsálem! - Gyűljetek egybe - kik szeretitek őt, -vígaszának tejével, hogy beteljetek!     
Vígadtam, mikor azt mondották nékem: * fölmegyünk az Úr házába! Itt állnak immár lábaink, * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem! ANT Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. ANT

 MISEKÖNYÖRGÉS
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Oremus - Könyörögjünk! Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy mi,akiket tetteink miatt méltán ér a büntetés, vigasztaló kegyelmed által enyhülést nyerjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által.

SZENTLECKE: - ülünk Gal 4,22-31 (Káldi György fordítása)

Atyámfiai! Mert írva vagyon, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, másik a szabadtól. De ki a szolgálótól volt, test szerint született, ki pedig a szabadtól, az igéret folytán. Melyek példaképen mondattak; mert ezek a két szövetség;  egyik ugyan Sína hegyén adatott; mely szolgálatra szült, s ez az Ágár; mert Sína hegye Arábiában vagyon, mely hasonlít a mostani Jerusalemhez, és szolgál
fiaival együtt. Ama fenső Jerusalem pedig szabad, mely a mi anyánk. Mert irva vagyon: Vígadj, magtalan! ki nem szülsz; örvendezz és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyott fia, mint azé, kinek férje vagyon. Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint az igéret fiai vagyunk; hanem valamint akkor, az, ki test szerint született vala, üldözé azt, ki lélek szerint:  úgy most is.   Azonban mit mond az írás? Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem leszen örökös a szabadnak fiával. Mit tehát, atyámfiai! nem vagyunk szolgáló fiai, hanem a szabadé, * mely szabadságra Krisztus szabadított fel minket.  Deo gratias!

GRADUALE – Szentlecke utáni válaszos zsoltár – GRH 106.

Vígadtam, mikor azt mondották nékem: * „Fölmegyünk az Úr házába!” Itt állnak immár lábaink * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem! „Fölmegyünk az Úr házába!”A te erős falaid közt + honoljon békesség, * és magas tornyaidban legyen mindig bőség! „Fölmegyünk az Úr házába!”  Vígadtam, mikor azt mondották nékem: „Fölmegyünk az Úr házába!”

TRACTUS – evangélium előtti böjti zsoltár –  GrH 107. ülünk
Akik az Úrban bíznak, * olyanok, mint a Sion hegye.
Nem rendül az meg örökké, * ki Jeruzsálemben lakik.
Körülötte hegyek vannak, + azonképpen az Úr is az ő népe körül, * mostantól fogva és mindörökké.


EVANGÉLIUM: - állunk Jn 6,1-15  (Káldi-Biblia)

Ezek után Jézus a galileai tengeren túl méne, mely Tiberiásé. 
És nagy sokaság követé őt, mert látták a jeleket, melyeket cselekedett azokon, kik betegek valának.  Fölméne tehát Jézus a hegyre, és ott ül vala tanítványival.  Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe.  Fölemelvén tehát szemeit Jézus, és látván, hogy igen nagy sokaság jő hozzája, mondá Filepnek: Honnét veszünk kenyeret, hogy ezek egyenek?  Ezt pedig mondá, kisértvén őt; mert ő tudta, mit vala cselekedendő.  Felelé neki Filep: Kétszáz tízes-árú  kenyér sem elég nekik, hory kinekkinek csak valami kevés jusson. Mondá neki egyik tanítványai közől, András, Simon Péter bátyja: Van itt egy gyermek, kinek öt árpakenyere vagyon és két hala; de mi az ennyi között? Mondá erre Jézus: Telepítsétek le az embereket. Vala pedig sok széna ama helyen. Letelepedének tehát a férfiak, számszerint mintegy ötezren. Jézus pedig vevé a kenyereket, és miután hálát adott, elosztá a letelepűlteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala. Miután pedig jóllaktak, mondá tanítványinak: Szedjétek föl a mi morzsalékok megmaradtak, hogy el ne veszszenek. Fölszedék tehát, és tizenkét kosarat töltének meg az öt árpakenyér hulladékaiból, melyek megmaradtak azokból, kik ettek vala. Azon emberek tehát, látván a jelt, melyet Jézus cselekedett vala, mondák: hogy ez bizonynyal ama próféta, ki e világra jövendő. Jézus azért, mivel észrevevé, hogy eljőnek, és megragadják őt, hogy királylyá tegyék, ismét a hegyre futa maga egyedűl.   Laus tibi Christe!

 COMMUNIO – ÁLDOZÁSI ÉNEK
 GRH 110  Jeruzsálem, mily nagyvárosnak épült, egybeillik annak minden része. Oda mennek föl a nemzetségek, - nemzetségei az Úrnak!

ÁLDOZÁS UTÁNI IMÁDSÁG - állunk
Add meg nekünk irgalmas Isten, hogy szent misztériumodat, mellyel szünet nélkül gazdagítasz minket, őszinte hódolattal végezzük és mindig hívő lélekkel vegyük. A mi Urunk.
2015. március 9., hétfő

Könyvajánló: Fr.Barsi Balázs OFM-Telek Péter-Pál: Jézus, világ Megváltója.

Hamvazószerdán egy gyönyörű áldozási antifónát énekeltünk a szentmisén: "Ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel-nappal, megadja gyümölcsét a maga idejében."  Böjt első vasárnapján pedig elhangzott: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten ajkáról származik" Ezek a liturgikus tételek is buzdítanak arra minket, amire egyházunk gyakorlata is, a napi elmélkedésre és imádságra.
A böjti időben ebben nyújt nagy segítséget Fr. Barsi Balázs OFM és Telek Péter-Pál kötete: Jézus világ Megváltója. Elmélkedések és imádságok Nagyböjt idejére. Kecskemét, 2014. 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Barsi balázs Jézus világ megváltójaA megújított liturgia napi szakaszaihoz találunk elmélkedő gondolatokat, amelyeket minden nap az alkalomhoz született imádság zár. Szerencsére a Nagyböjt idején a megújított liturgia napi szakaszai nagyrészt megegyeznek a  római szertartás korábbi formájának napi szakaszaival, így végre valahol a mai liturgiában megtapasztalhatjuk a liturgikus hagyomány kontinuitásának ízét is. A napi elmélkedések egészen a Húsvét kapujáig kísérik el az elmélkedni és imádkozni vágyó embert. Az elmélkedéseket a kötetben kiegészíti egy hosszabb elmélkedés Jézus főpapi imájáról (155-196. old.), valamint egy szép keresztúti ájtatosság a Biblia szavai segítségével (198-214. old.), amelyet a magyar katolikus nép hagyományos keresztúti éneke kísér. A kötetet egy ájtatosság zárja: Nagyböjti ájtatosság Jézus hét szaváról (215-223).
Ez a kiváló könyvecske is megjeleníti azt a lelkiséget, amelyet a szerzők képviselnek, az igényes katolikus liturgiára épülő lelkiséget, az Isten Igéjének komolyan vételére épülő életmódot. Családi elmélkedési és imádságos könyvet kínálnak, amely segít felkészülni a húsvéti misztérium gyümölcsözőbb megünneplésére.Mi is csak ajánlhatjuk blogunk olvasóinak. Attila plébános