2018. október 11., csütörtök

Új és régi

Szent Biblia, Káldi György fordítása, reprint kiadás 2014
2018. október 8-án   egy szép és értékes reprint kiadást vásároltam,  Káldi György forditásában a  Szent Biblia 1626. évi bécsi kiadásának reprintjét.   A Reprint  még 2014-ben jelent meg Magyarországon.

Könyvtáramban és személyes használatomban több újfordítású Szentírás is van, ahogyan ez ma jellemző.  A fordításoknak ez a bősége és kavalkádja természetesen egyszerre gazdagító,  de zavaró  is tud lenni.  Természetesen a Káldi-biblia  20. század első felében kiadott enyhén modernizált változata is megvan könyvtáramban, itt azonban zavarónak érzem a  Szentírás három kötetben való megjelentetését.

Ez a szövegváltozat közel áll hozzám, mert szülőfalumban ennek szövege szerint hallotuk a virágvasárnapi és nagypénteki Passiót.

Vágyódtam már, hogy legyen kezemben egy klasszikus, régies, hosszú időn használatban lévő és katolikus fordítás, annak ellenére is, hogy számolnom kell a szöveg régiességével, sajátos korabeli nyelvhasználatával.
Szent Biblia, Káldi György fordítása - reprint kiadás 2014

A bibliafordítások kérdése, problematikája természetesen a liturgiában használatos magyar nyelvű fordítások tekintetében is gondolatokat generál bennem.

Bízom benne, hogy a Káldi Szent Biblia reprintjével életem végéig szolgáló forrást nyertem, s kíváncsian várom  használatának, olvasásának gyümölcseit  személyes életem és papi szolgálatom részére.   Attila plébános
2018. június 13., szerda

Schneider Trnavský és Kodály találkozása a Szent Miklós bazilikában 2018-ban

A Szent Miklós bazilika kórusa és orgonája Nagyszombatban
2018. június 10-én este a nagyszombati Szent Miklós bazilikában két zenei alkotás hangzott fel. Modern, XX. századi alkotásokról van szó,  a szentmiseáldozat bemutatásának hagyományos formájára szánt alkotásokról, amelyek új alkotásként is méltók a szent liturgiához.  Ráadásul két egykori diák, a Nagyszombati Érseki Gimnázium egykori  két növendéke és osztálytárs alkotásairól van szó. Felhangzott:

Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958): Missa in honorem sanctissimi Cordis Jesu (1949)

Kodály Zoltán: (1882-1967) Missa brevis / in tempore belli (1944/45)

A  Miešaný spevácky zbor - Tirnavia  - vegyeskar,  a Trnavský Komorný orchester  Bubnó Tamás karnagy  (Budapest) vezényletével adta elő a zeneműveket. A hangversenyt  Nagyszombat város, a Szlovákiai Bach Társaság, és a Fond na podporu umenia alap  szervezték. Fővédnöke Mons Orosch János érsek úr volt. 

A hangverseny alatt könnyen  el tudtam helyezni az alkotáskoat a régi rítusú szentmise keretében. Igazából ide tartoznak, erre születtek, itt van az igazi Sitz im Leben-jük. Rácsodálkoztam, hogy a korabeli emberek számára mennyire természetes volt az adott rítus, s ennek alázatos szolgálatában alkottak modernen és igényesen, de úgy hogy a zenei alapnyelvet a gregoriánt is ismerték és művelték.
Mater Tyrnaviensis - a Szent Miklós bazilika kincse

Ez a hangverseny nagyon tanulságos volt a szlovák-magyat együttélés és kapcsolatok szempontjából is. A karnagy  (Bubnó Tamás) és a szoprán énekese (Gulyás Hilda) személyében magyar közreműködők is voltak, miközben  a szervezők és közreműködők s a közönség javarésze szlovák volt. A zeneszerzők is életük végéig tartották a kapcsolatot, megbecsülték egymást. Mindezen élméyn és gondolat Nagyszombatban ért el, egy csendes nyári vasárnap este. Mennyire normális és természetes. Bízunk benne, hogy a két nemzet esetében is eljött a kölcsönös megbecsülés, kulturális értékek kölcsönös cseréjének és a keresztény gyökerek alapján való gondolkodásnak és építkezésnek az ideje.  Köszönet a szép hangversenyért.  Attila plébános2018. március 12., hétfő

Újrakezdés Laetare vasárnapján

Bagota, Szent Anna templom, Szentmisére készenlétben
Áldozás utáni könyörgés, Bagota 2018.III.10
2018. március 10.-én Laetare vasárnap első vecsernyéjének idején találkoztunk lelki megújulásra az ógyallai plébániához tartozó Bagota filiálison. A lelki megújulás kezdetén alkalmat adtunk a  nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Majd elénekeltük Nagyböjt 4. vasárnapjának vecsernyéjét, s a Szent Anna templom főoltáránál szentmisét ünnepeltünk. A Jeremiás Siralmairól szóló előadással, valamint szeretetvendégséggel, és testvéri beszélgetéssel folytatódott  ez a találkozás.
Bagota, Szent Anna templom, 2018.III.10

Az idei Laetare-vasárnap tehát egyfajta újrakezdést jelent a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan tagjai számára. Nyolc hónap szünet után újra lesznek alkalmak, ahol közösen is zsolozsmázhatunk, s ünnepelhetjük a szentmisét annak régi rítusa szerint. Nyilván a nagyobb távolságok miatt előfordul
majd, hogy nem tudunk mindig minden találkozni, s a találkozási pontok is többfelé lesznek, a tágabb Duna-mente különböző helyein.  Ugyanakkor ez mások számára könnyebbé és hozzáférhetővé teheti  a bekapcsolódást, akik számára Mátyusföld távol volt. A legközelebbi alkalom Fehérvasárnap délutánjára van tervezve az ógyallai Szent László templomba.

2018. március 1., csütörtök

Klasszikus rítusú szentmisék a magyarok lakta régiónkban

A bagotai Szent Anna templom főoltára

Klasszikus rítusú szentmisék  a magyarok lakta régiónkban

Értesítjük, mindazokat, akik kedvelik és nagyra becsülik a klasszikus római rítust, hogy újra lesz rendszeres  lehetőség a tágabb Dunamenti régió keretében részt venni rajta legalább havi egy alkalommal, latin és magyar énekek kíséretében. Több plébánia segítségével és közreműködésével is számolunk a havi szentmisék megtartásában, elsősorban jelenlegi plébániám biztosít otthont neki.

2018. március 10-én szombaton  16:30 kezdettel Bagotán, a Szent Anna templom oltáránál mutatjuk be Laetare vasárnap (Nagyböjt 4. vasárnapjának) szentmiséjét. Előtte Nagyböjti vecsernyét énekelünk 16:00 órai kezdettel. Előtte gyónási lehetőség is lesz.

(Bagota, az  ógyallai plébánia filiálisa. Műemlék temploma az Ordódy család emlékét és  sírjait őrzi.)

Laetare vasárnap tételei: 

INTROITUS – Laetare Jerusalem (GrH 105.)k

Vígadozzál Jeruzsálem! - Gyűljetek egybe - kik szeretitek őt, -vígaszának tejével, hogy beteljetek    Vígadtam, mikor azt mondották nékem: * fölmegyünk az Úr házába! Itt állnak immár lábaink, * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem! ANT Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek.  Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. ANT

 MISEKÖNYÖRGÉS
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Oremus - Könyörögjünk! Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy mi,akiket tetteink miatt méltán ér a büntetés, vigasztaló kegyelmed által enyhülést nyerjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által.

SZENTLECKE: - ülünk Gal 4,22-31 (Káldi György fordítása)

Atyámfiai! Mert írva vagyon, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, másik a szabadtól. De ki a szolgálótól volt, test szerint született, ki pedig a szabadtól, az igéret folytán. Melyek példaképen mondattak; mert ezek a két szövetség;  egyik ugyan Sína hegyén adatott; mely szolgálatra szült, s ez az Ágár; mert Sína hegye Arábiában vagyon, mely hasonlít a mostani Jerusalemhez, és szolgál fiaival együtt. Ama fenső Jerusalem pedig szabad, mely a mi anyánk. Mert irva vagyon: Vígadj, magtalan! ki nem szülsz; örvendezz és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyott fia, mint azé, kinek férje vagyon. Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint az igéret fiai vagyunk; hanem valamint akkor, az, ki test szerint született vala, üldözé azt, ki lélek szerint:  úgy most is.   Azonban mit mond az írás? Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem leszen örökös a szabadnak fiával. Mit tehát, atyámfiai! nem vagyunk szolgáló fiai, hanem a szabadé, * mely szabadságra Krisztus szabadított fel minket.  Deo gratias!

GRADUALE – Szentlecke utáni válaszos zsoltár – GRH 106.

Vígadtam, mikor azt mondották nékem: * „Fölmegyünk az Úr házába!” Itt állnak immár lábaink * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem! „Fölmegyünk az Úr házába!”A te erős falaid közt + honoljon békesség, * és magas tornyaidban legyen mindig bőség! „Fölmegyünk az Úr házába!”  Vígadtam, mikor azt mondották nékem: „Fölmegyünk az Úr házába!”

TRACTUS – evangélium előtti böjti zsoltár –  GrH 107. ülünk
Akik az Úrban bíznak, * olyanok, mint a Sion hegye.
Nem rendül az meg örökké, * ki Jeruzsálemben lakik.
Körülötte hegyek vannak, + azonképpen az Úr is az ő népe körül, * mostantól fogva és mindörökké.


EVANGÉLIUM: - állunk Jn 6,1-15  (Káldi-Biblia)

Ezek után Jézus a galileai tengeren túl méne, mely Tiberiásé. 
És nagy sokaság követé őt, mert látták a jeleket, melyeket cselekedett azokon, kik betegek valának.  Fölméne tehát Jézus a hegyre, és ott ül vala tanítványival.  Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe.  Fölemelvén tehát szemeit Jézus, és látván, hogy igen nagy sokaság jő hozzája, mondá Filepnek: Honnét veszünk kenyeret, hogy ezek egyenek?  Ezt pedig mondá, kisértvén őt; mert ő tudta, mit vala cselekedendő.  Felelé neki Filep: Kétszáz tízes-árú  kenyér sem elég nekik, hogy kinek kinek csak valami kevés jusson. Mondá neki egyik tanítványai közől, András, Simon Péter bátyja: Van itt egy gyermek, kinek öt árpakenyere vagyon és két hala; de mi az ennyi között? Mondá erre Jézus: Telepítsétek le az embereket. Vala pedig sok széna ama helyen. Letelepedének tehát a férfiak, számszerint mintegy ötezren. Jézus pedig vevé a kenyereket, és miután hálát adott, elosztá a letelepűlteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala. Miután pedig jóllaktak, mondá tanítványinak: Szedjétek föl a mi morzsalékok megmaradtak, hogy el ne veszszenek. Fölszedék tehát, és tizenkét kosarat töltének meg az öt árpakenyér hulladékaiból, melyek megmaradtak azokból, kik ettek vala. Azon emberek tehát, látván a jelt, melyet Jézus cselekedett vala, mondák: hogy ez bizonynyal ama próféta, ki e világra jövendő. Jézus azért, mivel észrevevé, hogy eljőnek, és megragadják őt, hogy királylyá tegyék, ismét a hegyre futa maga egyedűl.   Laus tibi Christe!

 COMMUNIO – ÁLDOZÁSI ÉNEK
 GRH 110  Jeruzsálem, mily nagyvárosnak épült, egybeillik annak minden része. Oda mennek föl a nemzetségek, - nemzetségei az Úrnak!

ÁLDOZÁS UTÁNI IMÁDSÁG - állunk
Add meg nekünk irgalmas Isten, hogy szent misztériumodat, mellyel szünet nélkül gazdagítasz minket, őszinte hódolattal végezzük és mindig hívő lélekkel vegyük. A mi Urunk.

2018. február 20., kedd

Egy hiánypótló és praktikus kötetGradulae Strigoniense


Egy hiánypótló, praktikus kötet: Graduale Strigoniense 

Gyakorlatias kiadvány
Egy gyakorlatias, könnyen áttekinthető, felhasználóbarát kötetben jelent meg a középkori esztergomi liturgikus úzus graduáléja, amelyből hozzáférhetők a szentmise latin nyelvű tételei az egész egyházi év, a temporále és szanktorále idejére.  (Korábban egyes kisebb kiadványokból, vagy a Bakócz-graduále átírásából volt énekelhető esztergomi gregorián)

A római-esztergom-i hagyomány alapján
Írásunknak, közlésünknek nem célja a kiadás alapelveinek ismertetése, ez egyébként is angol nyelven megtalálható  kötetben. Egyszerűen csak ÖRVENDÜNK, hogy hozzáférhető a teljes esztergomi graduále-anyag, s nem vagyunk többé kénytelenek a latin graduálét illetően csak nyugati kiadásokra szorítkozni. Nyilván a latin miseénekeket rendszeresen használó templomok száma  csekély a magyar nyelvterületen, de nyilván jelenleg egész Európában is. A latin nyelv és a gregorián ének zsinati dokumentumokban található szép dícséretei alig voltak hatásosak a széles gyakorlatot illetően. A népnyelvű gyakorlat is alig veszi figyelembe a liturgikus tételeket, általában helyettesítő tételek szólalnak meg, sok helyütt pedig az „énekeljetek amit akartok“ jelszó érvényesül.

Autentikus liturgiát, hiteles éneket, magyaros hagyományt
A Graduale Strigoninese világos tartalmat, egy hagyományos és nagyszerű éneknyelvet, egy jellemző liturgikus nyelvet jelentett egykor és kínál ma is. Megtanulása rendszeres gyakorlatot, állandó éneklést, szkólaéletet feltételez. Így tanulható, tartható életben. Világos referenciát is jelentenek szövegei a népnyelvű liturgia számára. Szerencsére magyar nyelven van lehetőség a graduale-tételek magyar nyelvű és egyszerű gregorián dallamokon való éneklésére is (Éneklő Egyház, Graduale hungaricum)

Köszönet
Az értékes munkáért köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek fáradságos munkája nyomán megszületett: Szaszovszky Ágnes-átírás, Földváry Miklós István- kiadás, kommentár, és utószó. A kiadásban segédkeztek: Déri Balázs, Tóth Márta, Alácsi János Ervin, Enyedi Mózes

Graduale Strigoniense, Proprium de Tempore et de Sanctis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica V/a),  Argumentum,  ELTE- BTK, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék, Budapest 2017, 628 oldal, ISBN:978-963-446-0

2018. február 17., szombat

Folytatódott 2017-ben is a középkori esztergomi zsolozsma kiadása"Fáradságos munka édes gyümölcsei": MRH kiadványok 2018 februárjában 

A 2017-es évben tovább bővült a középkori Magyarország liturgikus emlékeit Déri Balázs szerkesztésében kiadó  Monumenta Ritualia Hungarica  sorozat/ Series Practica - gyakorlati kiadványainak sora.

Megjelentek az esztergomi zsolozsma-proprium vízkereszt utáni, nagyböjti és a szenvedés idejének anyagát magában foglaló kötetei. Összesen tehát 5 kötet áll eddig rendelkezésre.

A következő szakemberek dolgoztak a kiadáson: Nényei Sára, Csonka Szabina Babett és Földváry Miklós István, Szolíva Gábriel OFM, Szőnyi Éva Júlia, Varga Benjámin, Mezey János, Déri Balázs.

Nem egyszerű vállalkozás ez: átírás, szöveggondozás, kottagrafika, szerkesztés és lektorálás, a zenei anyag gondozása, közreműködés, kötetenként 5-6 ember munkáját figyelmét igényli.

A szakembereknek közösségünk nevében ezúton is köszönetünket és hálánkat fejezzük ki, a fáradságos munka oly édes gyümölcséért.

Feltáruló kincs- az esztergomi zsolozsma
Végre teljességében és hozzáférhetően követhető lesz a római-esztergomi zsolozsma a teljes egyházi éven át.

Gyakorlottságot szerezni
Természetesen a kötet használata gyakorlottságot feltételez a zsolozsmát illetően. A hiányzó gyakorlottság azonban utánajárással és tanulással, főként állandó  imádsággal megszerezhető.

A kötetek jelentősége:

A kötetek jelentősége a magyarországi és egyetemes liturgiatörténet megismerése szempontjából vitathatatlan.  A római zsolozsma fejlődése csúcsszakaszából egy egyetemes és egyszerre regionális rítus zsolozsmateljessége tárul fokozatosan elénk saját  dallamvilágával. Az esztergomi zsolozsma köteteiből papíron megismerhető a rítus imaanyaga és imanyelve, s akár életre is kelthető az egyéni és közösségi imádságban is.

Az esztergomi zsolozsma nagy kincse az eredeti római  zsoltárrend és a gregorián hazai változata.

A dícséret áldozata - időnk odaajándékozása
 
szerzetesi kórus - a zsolozsma éneklésének helye a templom közepén a vyšší brod-i cisztercita templomban

Tény, hogy jelentős időt és energiát kell fordítani a zsolozsma ezen formájának elsajátítására és  rendszeres imádkozására. Az idő rendszeres odaajándékozása nélkül nem praktizálható. Ezért valószínűleg nem lesz túl sok gyakorlója, rajongója inkább lehet, azok köréből is, akik életkörülményeik és helyzetük miatt a zsolozsma egyéb formáit imádkozzák egyébként kötelesen, szívesen, örömmel, küzködve, harcolva, odaadással.  Józsa Attila, ógyallai plébános
 
Gyertyatartó a Lamentációkhoz - az ötödik kötet tartalmazza az Officium tenebrarum változó anyagát
Íme, az eddigi kiadványok jegyzéke:

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Adventus (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/A),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 154 oldal, ISBN 978-963-446-758-8

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Nativitatis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/b),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 187 oldal, ISBN 978-963-446-785-4

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore post Epiphaniam (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/c),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 191 oldal, ISBN 978-963-446-786-1

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Quadragesiamae (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/d),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 178 oldal, ISBN 978-963-446-787-8

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Passionis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/e),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 174 oldal, ISBN 978-963-446-790-8

2018. február 16., péntek

Tájak, korok, hagyományok - Konferencián jártunk

A liturgiatörténeti kutatások gyümölcsei 


Tájak, korok, hagyományok – a Liturgiatörténeti Kutatócsoport  kutatási beszámolója 2013-2017

2018. február 9-én Budapesten került sor az ELTE Btk Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának konferenciájára - kutatási beszámolójára,  az elmúlt öt munkájáról, eredményeiről.
Az előadások:
A konferencia résztvevői kilenc előadást hallgattak meg. A délelőtti ülésszakon Déri Balázs professzor a liturgikus kutatások interdiszciplináris összefüggéseiről szóló bevezetője után Földváry Miklós István docens bemutatta az intézmény  liturgikus adatbázisa, az Usuarium jelentőségét. Horvát Balázs a miseorációk kutatásának tanulságairól, Sabo Katalin a Dániel-kantikum liturgikus használatának tipológiájáról, Varga Benjámin pedig Mossóczy Zakariás XVI. századi népnyelvű rituále-kísérletéről adott elő. A délutáni ülésszak vendégelőadással kezdődött Kovács Andrea a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja képviseletében a magyarországi Alleluja-sorozatok és külföldi párhuzamaik témáját elemezte. Majd ismét a Liturgiatörténeti Kutatócsoport tagjai számoltak be kutatásaikból vett témával: Szaszovszky Ágnes a Pontifikálék és rituálék tartalomindexelésének tanulságairól, Stamler Ábel az apátbenedikálás szertartásáról, Horváth Ágnes a  matutinum-áldásokról  Paulus Frigyes a kalendáriumkutatás problematikájáról. A konferencia énekes vecsernyével zárult a belvárosi Szent Mihály templomban. Felvidékről ketten vettünk részt papok a konferencián Schranko László atya és magam, e sorok szerzője.
Az Elte Btkn végzett kutatómunkának több fontos gyümölcse is van:

1.Az egyik hogy létrejött egy digitális gyűjtemény, amely az európai liturgikus forrásanyagot tartalmazza. Ennek alapján kiépült az Usuarium, amelynek segítségével könnyen kereshető a digitális forrásanyag tartalma.

2.Fontos eredmény, hogy  új generáció is jelentkezik a liturgiatörténeti kutatások számára.

3.Nem kevésbé fontos gyümölcsöt jelentenek a megjelent publikációk (ELTE BTK, Görög-latin tanszéke, valamint a Vallástudományi Központ LtKutatócsoport neve alatt):
Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) keretében megjelent a Missale Strigoniense 1484, az Ordinarius Strigoniensis és a Psalterium Strigoniense (1-3).
Műhelytanulmányok sorozatban eddig négy kötet látott napvilágot. (Földváry Miklós István: Az Esztergomi Benedikcionále,  Varga Benjámin: Obsequiale Strigoniense,  Hanula Gergely: Anyaszentnyelvünk, FöldváryMiklós István: Egy úzus születése.
Az MRH Series practia – gyakorlati kiadványok keretében, mint editio ad experimentum füzetekben jelennek meg az esztergomi zsolozsma  időszakonként változó tételei: az adventi, karácsonyi, vízkereszt utáni, böjti és a szenvedés idejének officiuma jelentek meg eddig, valamint a Gradulae Strigoniense – az esztergomi graduále a mise változó tételeinek gyűjteménye a temporále és szanktorále idejére.

4. Elmondható, hogy az esztergomi liturgikus úzus feltárása ismét előrehaladt nemzeti és keresztény katolikus kultúránknak ez a kincse egyre inkább feltárul, s hozzájárulhat a hiteles vallásosság és liturgia műveléséhez megéléséhez.

Végezetül megköszönjük a szervezőknek az értékes konferenciát, a találkozást, a felüdítő szellemi légkört, s hogy értékes kiadványokkal felvértezve érkezhettünk haza, s további gyümölcsöző munkálkodást kívánunk.  
                                                                      Józsa Attila plébános, Ógyalla